DJEČJI VRTIĆ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ, J. Malekovića 22a

 

KLASA: 035-02/19-01/01

URBROJ: 238/33-142-19-1

Zagreb, 27.12.2019.

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88 i 75/93), ravnateljica Dječjeg vrtića “Točkica” Klara Čičak dana 29. prosinca 2017. godine donosi sljedeći:

 

 

PLAN

KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA

STVARATELJA I PRIMALACA AKATA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA” ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića “Točkica”.

 

Članak 2.

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

034-02 Opći upravni postupak [Broj dosjea]

034-02/20-01 Upis djece i dokumentacija za upis [01]

034-02/20-02 Ispis djece i dokumentacija za ispis [01]

034-02/20-03 Izdavanje potvrda i mišljenja [01]

034-02/20-04 Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik [01]

034-07 Upravni spor [01]

 

035 UREDSKO POSLOVANJE [Broj dosjea]

035-01 Uredsko poslovanje - općenito [01]

035-02 Klase i urudžbeni brojevi [01]

 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA [Broj dosjea]

036-01 Općenito [01]

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i gradiva [01]

036-03 Čuvanje registraturnog gradiva [01]

036-04 Izlučivanje arhivske građe [01]

 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI [Broj dosjea]

038-01 Općenito [01]

 

042 INSPEKCIJSKI NADZOR

042-01 Općenito

042-01/20-01/ Općenito

042-01/20-02/ Prosvjetna inspekcija

 

110 RADNI ODNOSI RADNIKA [Broj dosjea]

110-03 Prava i obveze radnika [01]

 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I DOPUNSKI RAD

112-01 Općenito

112-01/20-01 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s natječajnom

dokumentacijom, odluke o izboru, obavijest kanidatima

sudionicima natječaja

112-01/20-02 Uvjerenja temeljem čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju [Broj dosjea]

112-02 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme [01]

112-03 Ugovor o radu na određeno vrijeme [01]

112-04 Ugovor o djelu [01]

112-06 Pripravnici [01]

112-07 Ostalo [01]

 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

[Broj dosjea]

113-01 Općenito [01]

113-03 Godišnji odmori zaposlenika [01]

113-04 Dopusti [01]

113-05 Bolovanja [01]

 

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA

ODGOVORNOST

[Broj dosjea]

114-01 Općenito [01]

114-02 Radni sporovi [01]

114-04 Disciplinska odgovornost zaposlenika i postupak (Upozorenja na obveze iz radnog odnosa, zahtjevi za zaštitu prava, II-stupanjske odluke) [01]

114-05 Materijalna odgovornost [01]

 

115 ZAŠTITA NA RADU [Broj dosjea]

115-01 Općenito [01]

115-04 Nesreće na radu [01]

 

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA [Broj dosjea]

120-01 Općenito [01]

 

 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA [Broj dosjea]

121-01 Općenito [01]

121-05 Naknade [01]

 

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI)

[Broj dosjea]

132-01 Općenito [01]

132-02 Pojedinačni predmeti (stručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa, studentska praksa) [01]

 

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI [Broj dosjea]

133-01 Općenito [01]

133-02 Stručni ispiti [01]

 

140 MIROVINSKO OSIGURANJE [Broj dosjea]

140-01 Općenito [01]

 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA [Broj dosjea]

214-01 Općenito [01]

214-03 Protupožarna inspekcija [01]

 

361 IZGRADNJA OBJEKATA [Broj dosjea]

361-01 Općenito [01]

361-02 Izgradnja objekata [01]

361-03 Građevinska dozvola [01]

361-04 Tehnički pregled objekta [01]

361-05 Dozvola za upotrebu objekta [01]

 

363 KOMUNALNI POSLOVI [Broj dosjea]

363-01 Općenito [01]

 

372 POSLOVNI PROSTOR [Broj dosjea]

372-01 Općenito [01]

372-03 Najam odnosno zakup [01]

 

402 FINANCIRANJE Broj dosjea

402-01 Općenito [01]

402-07 Sufinanciranje [01]

 

453 POSLOVI OSIGURANJA [Broj dosjea]

453-01 Općenito [01]

453-02 Osiguranje [01]

 

501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE [Broj dosjea]

501-01 Općenito [01]

501-05 Zaštita od zaraznih bolesti [01]

 

540 SANITARNA INSPEKCIJA [Broj dosjea]

540-01 Općenito [01]

540-02 Pojedinačni predmeti [01]

 

550 SOCIJALNA ZAŠTITA OPĆENITO [Broj dosjea]

550-01 Općenito [01]

 

601 PREDŠKOSLKI ODGOJ [Broj dosjea]

601-01 Općenito [01]

601-02 Ustanove predškolskog odgoja

601-02/20-01 Dopisi općenito

601-02/20-02 Opći akti, Godišnji plan i program rada, Izvješća, Kurikulum

601-02/20-03 Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi satnice

601-02/20-04 Odgojiteljska vijeća

601-02/20-05 Upravna vijeća – pozivi, zapisnici i odluke

601-02/20-06 Verifikacija programa

601-02/20-07 Ugovori o provođenju kraćih programa

 

Članak 3.

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata stupa na snagu 01.siječnja 2020. godine.

Ovaj plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića.

 

 

RAVNATELJICA

Klara Čičak