DJEČJI VRTIĆ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ, J. Malekovića 22a

 

KLASA: 035-02/18-01/01

URBROJ: 238/33-142-17-1

Zagreb, 28.12.2018.

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88 i 75/93), ravnateljica  Dječjeg vrtića “Točkica”  Klara Čičak dana 29. prosinca 2017. godine donosi sljedeći:

 

 

PLAN

KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA

 STVARATELJA  I PRIMALACA AKATA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”  ZA 2019. GODINU

 

 

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića  “Točkica”.

 

Članak 2. 

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

 

 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

034-02 Opći upravni postupak

034-02/19-01 Upis djece i dokumentacija za upis  [Broj dosjea: 01]

034-02/19-02 Ispis djece i dokumentacija za ispis  [Broj dosjea: 01]

034-02/19-03 Izdavanje potvrda i mišljenja  [Broj dosjea: 01]

034-02/19-04 Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik  [Broj dosjea: 01]

034-07 Upravni spor  [Broj dosjea: 01]

 

 

035 UREDSKO POSLOVANJE

035-01 Uredsko poslovanje – općenito  [Broj dosjea: 01]

035-02 Klase i urudžbeni brojevi  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA

036-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i gradiva  [Broj dosjea: 01]

036-03 Čuvanje registraturnog gradiva  [Broj dosjea: 01]

036-04  Izlučivanje arhivske građe  [Broj dosjea: 01]

 

 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

038-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

042 INSPEKCIJSKI NADZOR                                                       

042-01 Općenito

042-01/19-01/ Općenito

042-01/19-02/  Prosvjetna inspekcija

 

110 RADNI ODNOSI RADNIKA

110-03 Prava i obveze radnika  [Broj dosjea: 01]

 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I DOPUNSKI RAD

112-01 Općenito

112-01/19-01 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s natječajnom dokumentacijom, odluke o izboru, obavijest kanidatima sudionicima natječaja

112-01/19-02 Uvjerenja temeljem čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

112-02 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme  [Broj dosjea: 01]

112-03 Ugovor o radu na određeno vrijeme  [Broj dosjea: 01]

112-04 Ugovor o djelu  [Broj dosjea: 01]

112-06 Pripravnici  [Broj dosjea: 01]

112-07 Ostalo  [Broj dosjea: 01]

 

 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

113-03 Godišnji odmori zaposlenika  [Broj dosjea: 01]

113-04 Dopusti  [Broj dosjea: 01]

113-05 Bolovanja  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

            114-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

114-02 Radni sporovi  [Broj dosjea: 01]

114-04 Disciplinska odgovornost zaposlenika i postupak (Upozorenja na obveze iz radnog odnosa, zahtjevi za zaštitu prava,  II-stupanjske odluke)  [Broj dosjea: 01]

            114-05 Materijalna odgovornost  [Broj dosjea: 01]

 

 

115 ZAŠTITA NA RADU

            115-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

115-04 Nesreće na radu  [Broj dosjea: 01]

 

 

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA

120-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

 

 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA

            121-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

121-05 Naknade  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

 

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI)

132-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

132-02 Pojedinačni predmeti (stručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa, studentska praksa)  [Broj dosjea: 01]

 

 

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI

133-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

133-02 Stručni ispiti  [Broj dosjea: 01]

  

140 MIROVINSKO OSIGURANJE

140-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

 

 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

            214-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

214-03 Protupožarna inspekcija  [Broj dosjea: 01]

 

 

361 IZGRADNJA OBJEKATA

361-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

361-02 Izgradnja objekata  [Broj dosjea: 01]

361-03 Građevinska dozvola  [Broj dosjea: 01]

361-04 Tehnički pregled objekta  [Broj dosjea: 01]

361-05 Dozvola za upotrebu objekta  [Broj dosjea: 01]

  

363 KOMUNALNI POSLOVI

363-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

 

 

372 POSLOVNI PROSTOR

372-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

372-03 Najam odnosno zakup  [Broj dosjea: 01]

 

 

402 FINANCIRANJE

            402-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

402-07 Sufinanciranje  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

453 POSLOVI OSIGURANJA

            453-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

453-02 Osiguranje  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

501-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

501-05 Zaštita od zaraznih bolesti  [Broj dosjea: 01]

 

540 SANITARNA INSPEKCIJA

540-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

540-02 Pojedinačni predmeti  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

550 SOCIJALNA ZAŠTITA OPĆENITO

550-01 Općenito  [Broj dosjea: 01]

 

 

 

601   PREDŠKOSLKI ODGOJ

            601-01  Općenito  [Broj dosjea: 01]

601-02  Ustanove predškolskog odgoja

601-02/19-01 Dopisi općenito

601-02/19-02 Opći akti, Godišnji plan i program rada, Izvješća, Kurikulum

601-02/19-03 Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi satnice

601-02/19-04 Odgojiteljska vijeća

601-02/19-05 Upravna vijeća – pozivi, zapisnici i odluke

601-02/19-06 Verifikacija programa

601-02/19-07 Ugovori o provođenju kraćih programa

 

 

 

Članak 3.

 Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata stupa na snagu 01.siječnja 2019. godine.

Ovaj plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vritća.

 

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJICA

 

 

Klara Čičak