Author Archive

Zahtjev za pristup informacijama

 

 

 

Zahtjev za pristup informacijama"] DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA“ ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama Napomena: Vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Točkica” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

DJEČJI VRTIČ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ , J. MALEKOVIĆA 22 a

KLASA: 601-02/23-02/03

URBROJ: 238/33-142-02-23-1

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

ZAPREŠIĆ, RUJAN 2023.

USTROJSTVO  RADA

Djelatnost dječjeg vrtića “Točkica” je njega , odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U odgojno-obrazovno  radu, u vrtiću želimo stvoriti bogato, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.

Razvoj demokratskih odnosa, međusobno uvažavanje i poštovanje djece i odraslih, dio su temeljnih načela sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.

Naša nastojanja usmjerena su na daljnje stvaranje uspješnog vrtićkog konteksta u kojem će , osim djelatnika vrtića važnu ulogu imati i roditelji.

Želimo postići obiteljsko okruženje u vrtiću kako bi se i dijete i roditelji osjećali sigurnije.

BITNE ZADAĆE

1. Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznjama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.

2. Osigurati uvjete za promicanje cijelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti.

3. Ponudom raznih programa omogućiti djetetu i roditeljima pravo na izbor programa i sudjelovanje u njihovoj provedbi.

4. Uspostaviti organizaciju rada koja će tijekom godine moći mijenjati i usuglašavati s konkretnim potrebama djece.

REDOVITI PROGRAM

10-satni program

Dječji vrtić Točkica smještava 28-ero djece, od navršene 1 godine života do polaska u školu formirano u jednu mješovitu skupinu.

U toj mješovitoj skupini uvest ćemo program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa, ukoliko se pokaže interes.

Voditelji engleskog programa bit će odgojitelji koji su za to osposobljeni.

Radno vrijeme vrtića počinje u 07.00 sati i traje do 17.00 sati uz uvažavanje potreba roditelja.

Pedagoška godina započinje 01.rujna 2023.godine a završava 31.kolovoza 2024.godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 251 radnih dana.

U ljetnim mjesecima, točnije u srpnju i kolovozu, broj djece je smanjen, te će vrtić biti zatvoren. Točan datum odredit će se na Upravnom vijeću.

PLAN POTREBNIH RADNIKA

Ove pedagoške godine broj zaposlenih djelatnika je pet, dva odgojitelja  (jedan s funkcijom ravnatelj), jedan  pomoćni radnik,  spremačica te stručnjak zaštite na radu.

RADNO VRIJEME ODGAJATELJA

Odgajatelji rade u cik-cak turnusima (jedan dan prije podne, drugi dan poslije podne).

Zajednički rad – poklapanje ovisi o potrebi. Radno vrijeme može se mijenjati u tijeku godine.

USTROJSTVO RADNOG VREMENA DJELATNIKA

Svi djelatnici u vrtiću dužni su sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, u punom random vremenu ostvariti 40 sati rada tjedno.

Odgojitelji

Odgojitelji u neposrednom radu s djecom ostvaruju 27,5 sati rada tjedno, a preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena, utvrđuje se za ostale poslove iz djelokruga rada odgojitelja.

Neposredan rad s djecom odvija se u dnevnoj cik-cak smjeni.

Ostatak radnog vremena do 40 sati tjedno, provode u planiranju i programiranju rada, pripremi za neposredan rad i valorizaciju rada, skupnom i individualnom stručnom usavršavanju, suradnji s roditeljima i ostalim društvenim čimbenicima, u radu stručnih skupina i ostalim zaduženjima.

Svaki djelatnik zadužuje se godišnjim fondom sati rada, o čemu se vodi mjesečna evidencija, koju vodi ravnatelj vrtića

STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZAPOSLENIKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

MJESECBR.DANASUBOTENEDJELJEPRAZNICIRADNI DANINEPOSR. RAD h,minOSTALI POSLOVI h,minSTANKA   h,minUKUPNO SATI RADA
09./233054021115,3042,0010,30168
10./233145022121,0044,0011,00176
11./233044121115,3042,0010,30168
12./233155219104,3038,0009,30152
01./243144122121,0044,0011,00176
02./242944021115,3042,0010,30168
03./2431        55021115,3042,0010,30168
04./243044121115,3042,0010,30168
05./243144221115,3042,0010,30168
06./243055119104,3038,0009,30152
07./243144023126,3046,0011,30184
08./243154220110,0040,0010,00160
  UKUPNO  366  53  52  10  251  1380,30  502,00  125,30  2008,00  

Neposredni rad sa djecom u skupini iznosi 27,30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – prateći poslovi iznosi 10 sati tjedno i pauza 2,30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5,30 minute, prateći poslovi dnevno iznose 2,00 sata, a pauza dnevno iznosi –30 minuta.

Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada, a u skladu sa Zakonom o radu.

Na osnovu ukazanih potreba, realizacije globalnog cilja u odgojno-obrazovnom radu, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica pratećih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, a od koje će se cca 10% realizirati izvan ustanove dok će ostatak biti realiziran u vrtiću.

Svaki odgojitelj dobiva rješenje za realizaciju satnice kako neposrednog rada tako i prateće satnice.

Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja

Radnih dana godišnje                                    251 x 8  sati  =  2008 sati

raspoređeno na:   1. rad s djecom                  251 x 5,30 sati  =  1380,30 sati

                             2. prateći poslovi               251 x 2 sata  =  502  sati

                             3. stanka                             251 x 0,30sati  =  125,30 sati

Struktura tjednog zaduženja odgojitelja

Radnih dana tjedno                                        5 x 8 sati = 40 sati

Raspoređeno na:   1. rad s djecom                5 x 5,30 sati = 27,30 sati

                             2. prateći poslovi               5 x 2  sata = 10 sati                             

                               3. stanka                           5 x 0,30 sati = 2,30 sati

PRATEĆI POSLOVI ODGAJATELJA

 1. planiranje, pripremanje i valorizacija
 2. suradnja s roditeljima
 3. odgojiteljsko vijeće
 4. radionice i radni sastanci
 5. stručno usavršavanje i stručni skupovi
 6. ostalo: svečanosti, posjete, izleti
 7. stanka
 8. ukupno

S obzirom da smo mali vrtić, dio satnice će se odgojitelji dogovarati s ravnateljicom.

STRUKTURA FONDA SATI ODGOJITELJA U OKVIRU 40-SATNOG RADNOG TJEDNA

I. NEPOSREDAN RADSATI  II. OSTALI RADSATI
Neposredan rad s djecom  27,5-planiranje -pripremanje -valorizacija  6,5
  -suradnja s roditeljima1
-radionice i odg. Vijeće0,5
-individualno i stalno stručno usavršavanje  1,5
-ostali poslovi: -svečanosti, izleti0,5
-pauza2,5
27,5 12,5
 Ukupno:40

Prema  Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i dalje ostaje 40-satno radno vrijeme (27,5 neposrednog rada i 12,5 sati ostalih poslova).

Dječji vrtić će prema potrebi imati vanjske suradnike logopeda, psihologa i pedagoga.

KRAĆI PROGRAMI

Ponudom raznih kraćih programa utječemo na ostvarivanje dječjih prava na igru i razonodu, te na sudjelovanje u kulturnim, umjetničkim i rekreativnim djelatnostima.

Kroz razne programe utječemo na razvoj djetetova interesa za razna područja izražavanja i stvaranja, kao i razvoj osobnih kreativnih potencijala.

U kraće programe uključuju se djeca prema vlastitom izboru i odabiru roditelja.

Svi programi odvijaju se u našem objektu u kojem postoje najbolji uvijeti za njihovu realizaciju.

Od toga im je ponuđeno:

IGRAONICA S ENGLESKIM JEZIKOM

MALA ŠKOLA SPORTA

USTROJSTVO KRAĆIH PROGRAMA

Bit će utvrđeno nakon upisa.

MATERIJALNI UVIJETI

BITNE ZADAĆE

 1. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva za rad u odgojnoj        skupini, uvažavajući specifičnosti u odnosu na dob djece, koncepciju i vrstu programa.
 2. Posebnu pažnju posvetiti nabavi suvremene didaktite i opreme, koja će pozitivno utjecati na dijete.
 3. Dopuna i održavanje opreme igrališta

  PLAN NABAVE I DOPUNA DIDAKTIKE

 • nabava didaktike i igračaka
 • nabava novije stručne literature
 • nabava audio-kazeta i cd-a
 • nabava raznog tekstila, neoblikovanog materijala
 • niz drugih manjih stvari koje su potrebne za nesmetan rad u skupini
 • redovna nabava potrošnog materijala
 • preuređenje centara
 • opremanje dvorišta


ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvijet koji mora biti zadovoljen.

Primjenit ćemo koncepciju “Vrtić-dječja kuća” te osigurati nužnu razinu:

 • institucionalnog i grupnog ozračja u kojima se dijete osjeća zaštićeno i sretno, kako u međusobnim odnosima s drugom djecom, tako i u odnosima s odraslima
 • fleksibilnu organizaciju vremena i prostora, koje su osnovni preduvijet za življenje djeteta u vrtiću u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

U ovoj pedagoškoj godini posebnu pozornost posvetit ćemo razini kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti: kako djece tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

ZADAĆASTRATEGIJANOSITELJIDINAMIKA
Odgoj i obrazovanje za prava djeteta rasvijetliti s aspekta razvoja ličnosti-težište rada na afektivnom i psihomotoričkom području, s postepenim povećanjem intelektualnog aspekta (razina stjecanja pojma o sebi, o sličnostima i različitostima među djecom, a jednakim pravima svih unutar grupe-osobna pripadnost grupi)   -početni napori u izgradnji stavova o pravima djeteta i njihovoj praktičnoj primjeni s obzirom na poštivanje drugih osoba i zalaganje za prava drugih      odgojitelji stručni tim        kontinuirano

Zasupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planovima skupine-prema dominantnim potrebama i osobinama djece specifičnima za pojedinu dob.

Osnovne tematske cjeline za sveukupni odgojno-obrazovni rad u vrtiću su:

To sam ja, Moja obitelj, Moji prijatelji, Moja ulica, Moje naselje, Moj grad, Svijet u kojem živimo, U susret školi

Sadržaji i teme se razrađuju prvenstveno u skladu sa ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta, te prema specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva djeteta/djece.

OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Proslave, blagdani i radosna zbivanja

Redovni  odgojni-obrazovni rad obogaćuje se obilježavanjem blagdana, proslavama, predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama – prema planovima, tematskim cijelinama i projektima koji se ostvaruju u skupini.

Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja

1.Dječji tjedan………………………………1 tjedan u listopadu

2.Jesenske svečanosti……………………….kraj listopada

3.Gradovi prijatelji djece…………………...listopad

4.Dani zahvalnosti za plodove zemlje

         -dani kruha…………………………..10 listopada

         -svjetski dan hrane…………………..16 listopada

5.Mjesec knjige…………………………….15 listopad-15 studeni

6.Svjetski dan štednje……………………...31 listopad

7.Adventski blagdani

         -Sv. Barbara…………………………4 prosinca

         -Sv. Nikola…………………………..6 prosinca

         -Sv. Lucija…………………………..13 prosinac

         -Božić……………………………….prosinac

8.Nova Godina…………………………….prosinac

9.Pokladna slavlja…………………………veljača

10.Valentinovo……………………………14 veljača

11.Prvi dan proljeća………………………21 ožujak

12.Svjetski dan voda………………………22 ožujak

13.Uskrsni blagdani……………………….travanj

14.Dan planeta Zemlje…………………….22 travanj

15.Praznik rada…………………………….1 svibanj

16.Majčin dan………………………………svibanj

17.Dan športa………………………………27 svibanj

18.Završne svečanosti……………………...svibanj

19.Dan državnosti………………………….25 lipanj

20.Predstave odgojitelja za djecu………….tijekom godine

21.Predstave kazališnih grupa,

     posjete kazališnim predstavama………..tijekom godine

SOCIJALNA SKRB O DJECI

Dječji vrtić “Točkica” će programe socijalne skrbi o djeci ostvarivati u pedagoškoj godini 2023./2024. U suradnji s centrima za socijalnu skrb.

Suradnja se ostvaruje kroz više vidova:

 • Upis djece s preporukom centra za socijalnu skrb
 • Davanje mišljenja o roditeljskoj skrbi na zahtjev centra za socijalnu skrb
 • Prijava zanemarivanja djece centru za socijalnu skrb
 • Prijava sumnje na zlostavljanje djece centru za socijalnu skrb i drugo

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Kroz individualne i skupne oblike stručnog usavršavanja želimo postići:

 • što veću kompetentnost odgojitelja za prepoznavanje poremećaja u ponašanju kod predškolske djece
 • obnova i nadogradnja teoretskih znanja o cjelokupnom razvoju djeteta (razvojna karta)

Ove pedagoške  godine provodit ćemo:

 • razvijanje svijesti o važnosti rane intervencije kod pojave poremećaja
 • razvijanje svijesti o važnosti razvijanja pozitivne slike o sebi
 • primjena stručnog usavršavanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu
 • izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema pravima i potrebama djece

INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE

Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta, prilagodba djece na početak polaska u vrtić, oblikovanje simulativne sredine, poticanje djece na stvaralačko oblikovanje životne sredine, integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u redovni sustav, stimulacija općeg razvoja djece u godini pred polazak u školu.

Bitna zadaća individualnog usavršavanja: - istraživanje i preispitivanje osobne uloge vezane uz razvojne potrebe djece kao i senzibilizacija prema djeci sa posebnim potrebama.

SURADNJA S RODITELJIMA

Roditelji se mogu upoznati sa grupnim ozračjem, fleksibilnom organizacijom prostora i vremena, te spoznati važnost izvan obiteljskog konteksta za rani razvoj djeteta. Želimo uključiti i roditelje u igraonice.

BITNA ZADAĆASTRATEGIJA I SADRŽAJINOSITELJIDINAMIKA
nastojati aktivnije ukljčiti roditelje u partnerski odnos roditelj-odgojitelj, odnosno obitelj-vrtić1.Uvažavanje roditelja kroz isticanje važnosti vrijednosti obiteljskog odgoja, prihvaćanje roditeljske inicijative i osiguravanje prava na utjecaj, odlučivanje i sudjelovanje u izvanobiteljskom odgoju. 2.Informativna i stručna potpora roditeljima kroz razne načine informiranja (roditeljski sastanci, plakati, brošure, kutić za roditelje) 3.Pomoć u stjecanju znanja i roditeljskih vještina kroz radionice 4.Mogućnost zajedničkog sudjelovanja roditelja i djeteta u raznim događajima i akcijama u vrtiću 5.Veća zajednička angažiranost roditelja i vrtića u javnim raspravama i akcijama vezanim za skrb i odgoj i obrazovanje djece          odgojitelji roditelji stručni tim          kontinuirano

Ove godine ukoliko nam epidemiološka situacija ne dopusti nažalost nećemo biti u mogućnosti ostvariti zajednička druženja s roditeljima, radionice i ostale aktivnosti gdje nam djeca sudjeluju u suradnji s roditeljima.

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Želimo raditi na osvještavanju šire zajednice o važnosti odgoja i zaštiti prava djeteta, kako bi sveobuhvatnim djelovanjem stvarali poticajno okruženje u kojem bi dijete živjelo svoja prava i istovremeno uvažavalo prava drugih.

ZADAĆE

 • suradnja sa stručnim institucijama i ustanovama radi unapređivanja odgojne prakse i stručnog usavršavanja
 • suradnja radi osiguravanja materijalnih uvjeta za djelatnost vtića
 • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom  “Medosport” iz Zagreba
 • suradnja sa sportsko-rekreativnom udrugom  “Surfići” iz Zaprešića

suradnja s ostalim ustanovama i institucijama na području na kojem vrtić djeluje

S obzirom na epidemiološku situaciju u suradnji sa Stožerom i epidemiolozima vidjet ćemo da li možemo neke zadaće ostvariti ne ugrožavajući djecu, njihovu obitelj te odgojitelje.

GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA

BITNE ZADAĆE

 1. Kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju zadaća u svim segmentima rada, kako bi uspješnije djelovali u oživotvorenju dječjih prava
 2. Osobnim zalaganjem i u suradnji s nadležnim institucijama pravovremeno osigurati uvjete za kvalitetan i uspješan rad u vrtiću
 3. Osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga
 4. Konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića
 5. Rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom programu
 6. Upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću
 7. Praćenje potrebe djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgojitelja
 8. Poticati razvojnu djelatnost na pravovaljano reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom
 9. Pomoć i konzultacija s roditeljima u svezi izbora odgovarajućih programa za dijete.
SADRŽAJ RADASURADNICI
  USTROJSTVO RADA   - postaviti u skladu s Koncepcijom “Vrtić – dječja kuća” u objektu   - rad na formiranju, pored redovnog i     drugih oblika kraćih programa   - osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga   - praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta i održavanju prostora   - konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine        - ravnatelj     - odgojitelji - ravnatelj   - ravnatelj       - zdravstveni voditelj       - ravnatelj
  MATERIJALNI UVIJETI   - osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, literature i drugog za rad s djecom   - sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog materijala te literature odgojnim djelatnicima   - praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekta i drugih potreba   - kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za prehranu djece i odraslih   - pratiti izvršenje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja – korisnika usluga        - odgojitelji       - odgojitelji       - čistačica       odgojitelji i glavni kuhar
  ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD   - rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih djelatnika, radi adekvatnog ostavljanja zadaće   - konzultacije i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada stručnih suradnika i svih ostalih programa rada   - suradnja sa stručnim suradnicima, odgajateljima i roditeljima putem skupina i individualne suradnje na unapređivanju rada s djecom   - praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu   - sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti sa djecom i odgajateljima        - odgojitelji i roditelji         - odgojitelji i ravnatelj       - odgojitelji i roditelji                 - odgojitelji,ravnatelj i stožer  
  IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE   - dogovor i usklađivanje mišljenja za stručno usavršavanje (radionice, seminari, predavanja) – podrška u radu svakog člana kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno-obrazovnom radu   - organizacija stručnih predavanja u suradnji sa vanjskim čimbenicima   - pripremanje sjednica odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima   - praćenje i pružanje stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u vođenju pedagoške dokumentacije, zajedno sa ostalim članovima razvojne djelatnosti   - usklađivanje mišljenja prilikom odabira stručne literature          - odgojitelji i stožer       - vanjski suradnici             - odgojitelji         - odgojitelji i ravnatelj
  SURADNJA S RODITELJIMA   - rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom progamu s pojačanim udjelom engleskog jezika   - roditelje djece koja odlaze na zimovanje odnosno ljetovanje   - upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću     - svakodnevni susreti roditelja          - ravnatelj i stožer             - ravnatelj i odgojitelji       - roditelji    
  SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA   - razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti     - suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije     - suradnja sa MUP Zaprešić - suradnja sa knjižnicom A. Kovačić            - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO                      
  RAD ORGANA UPRAVLJANJA   - voditi brigu o radu Upravnog vijeća   - rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća   - rad na provedbi odluka organa upravljanja   - davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću          - članovi Upravnog vijeća
  RAZVOJNA DJELATNOST   - zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju djelatnosti, kao i analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i vrednovanja   - usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju različitih programa i drugih aktivnosti u vrtiću u odnosu na njihovo okruženje   - praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgajatelja   - poticati razvojnu djelatnost na pravovremeno reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom   - praćenje realizacije postavljenih zadaća   - sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odg. vijeću i rad u radionicama - razmjena mišljenja sa članovima razvojne djelatnosti o svim bitnim pitanjima u procesu rada        - odgojitelji i ravnatelj         - suradnici kraćih programa         - ravnatelj       - ravnatelj                 - svi djelatnici  

POPIS LITERATURE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 1. “Odgajam li dobro svoje dijete?”,; G. B. Flander, A. Karlović
 2. “Potraga za blagom u našoj djeci:knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgojitelje.”; J. Prekop, G. Hutner
 3. “Dijete – istraživač i stvaralac”,; A. Došen Dobud
 4. “Metodika likovne culture djece rane i predškolske dobi”; Laura Herceg, Anita Rončević, Bogomil Karlavaris
 5. “Djeca otkrivaju tajne svijeta”, A. Došen Dobud
 6. “Ja hoću i mogu više”,; J. Cvetković Lay
 7. “Malo dijete-veliki istraživač”; A. Došen Dobud
 8. “Nove perspective izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima”; Vesna Bilić
 9. “Dijete i kriza”; Bujišić
 10. “Od poslušnosti do odgovornosti: kompentencija u pedagoškim odnosima”; J. Juul
 11. “Svako dijete može naučiti pravila”; Kast-Zahn
 12. “Znati reći “NE” mirne savijesti”,; J. Juul
 13. “Tajna sretne djece”,; S. Biddulph

Objava rezultata za 2022-2023

OBJAVA REZULTATA UPISA

za pedagošku godinu 2022./2023.

 

Prihvaćeni zahtjevi

ŠIFRA:

 • 3430917
 • 4697075
 • 3153147
 • 0831941
 • 0828701
 • 1483463

 

 

Neprihvaćeni zahtjevi

ŠIFRA:

 • 0219808
 • 2494519
 • 3607989
 • 9841575
 • 5158586
 • 3195120
 • 4910427
 • 0758784

 

U slučaju slobodnih mjesta tijekom pedagoške godine u vrtiću održati će se naknadni upisi.

Zahtjev za pristup informacijama

 

   

  DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA“

  ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

  PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

  Napomena: Vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

   

   

  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

   

  PDF OBRAZAC > Untitled-1Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

  Obrazac broj 3 – Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

   

   

   

  Obrazac broj 3

  ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

   

   Način pristupa informaciji (označiti)

    

   Isti obrazac možete otisnuti pa ispuniti:

   PDF OBRAZAC > Untitled-1Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

   Obrazac broj 3 – Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

    

    

   Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

    

   PDF OBRAZAC > Untitled-1Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

   Obrazac broj 4 – Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

    Način na koji želim pristupiti informacijiNačin pristupa informaciji (označiti)Način primanja tražene informacije (označiti)

     

     Isti obrazac možete otisnuti pa ispuniti:

    PDF OBRAZAC > Untitled-1Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

    Obrazac broj 4 – Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

     

     

    Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Točkica”

    DJEČJI VRTIČ “TOČKICA”

    ZAPREŠIĆ , J. MALEKOVIĆA 22 a

     

    KLASA: 601-02/23-02/03

    URBROJ: 238/33-142-02-23-1

     

     

    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

    DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

    ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZAPREŠIĆ, RUJAN 2023.

     

    USTROJSTVO  RADA

     

     

    Djelatnost dječjeg vrtića “Točkica” je njega , odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

    U odgojno-obrazovno  radu, u vrtiću želimo stvoriti bogato, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.

    Razvoj demokratskih odnosa, međusobno uvažavanje i poštovanje djece i odraslih, dio su temeljnih načela sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.

    Naša nastojanja usmjerena su na daljnje stvaranje uspješnog vrtićkog konteksta u kojem će , osim djelatnika vrtića važnu ulogu imati i roditelji.

    Želimo postići obiteljsko okruženje u vrtiću kako bi se i dijete i roditelji osjećali sigurnije.

     

     

    BITNE ZADAĆE

     

    1. Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznjama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.
    2. Osigurati uvjete za promicanje cijelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti.
    3. Ponudom raznih programa omogućiti djetetu i roditeljima pravo na izbor programa i sudjelovanje u njihovoj provedbi.
    4. Uspostaviti organizaciju rada koja će tijekom godine moći mijenjati i usuglašavati s konkretnim potrebama djece.

     

     

    REDOVITI PROGRAM

     

    10-satni program

     

    Dječji vrtić Točkica smještava 28-ero djece, od navršene 1 godine života do polaska u školu formirano u jednu mješovitu skupinu.

    U toj mješovitoj skupini uvest ćemo program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa, ukoliko se pokaže interes.

    Voditelji engleskog programa bit će odgojitelji koji su za to osposobljeni.

    Radno vrijeme vrtića počinje u 07.00 sati i traje do 17.00 sati uz uvažavanje potreba roditelja.

    Pedagoška godina započinje 01.rujna 2023.godine a završava 31.kolovoza 2024.godine.

    Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 251 radnih dana.

    U ljetnim mjesecima, točnije u srpnju i kolovozu, broj djece je smanjen, te će vrtić biti zatvoren. Točan datum odredit će se na Upravnom vijeću.

     

     

    PLAN POTREBNIH RADNIKA

     

    Ove pedagoške godine broj zaposlenih djelatnika je pet, dva odgojitelja  (jedan s funkcijom ravnatelj), jedan  pomoćni radnik,  spremačica te stručnjak zaštite na radu.

     

     

    RADNO VRIJEME ODGAJATELJA

     

    Odgajatelji rade u cik-cak turnusima (jedan dan prije podne, drugi dan poslije podne).

    Zajednički rad – poklapanje ovisi o potrebi. Radno vrijeme može se mijenjati u tijeku godine.

     

     

    USTROJSTVO RADNOG VREMENA DJELATNIKA

     

    Svi djelatnici u vrtiću dužni su sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, u punom random vremenu ostvariti 40 sati rada tjedno.

     

    Odgojitelji

     

    Odgojitelji u neposrednom radu s djecom ostvaruju 27,5 sati rada tjedno, a preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena, utvrđuje se za ostale poslove iz djelokruga rada odgojitelja.

    Neposredan rad s djecom odvija se u dnevnoj cik-cak smjeni.

    Ostatak radnog vremena do 40 sati tjedno, provode u planiranju i programiranju rada, pripremi za neposredan rad i valorizaciju rada, skupnom i individualnom stručnom usavršavanju, suradnji s roditeljima i ostalim društvenim čimbenicima, u radu stručnih skupina i ostalim zaduženjima.

     

    Svaki djelatnik zadužuje se godišnjim fondom sati rada, o čemu se vodi mjesečna evidencija, koju vodi ravnatelj vrtića

     

     

    STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZAPOSLENIKA

    ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

    MJESEC BR.DANA SUBOTE NEDJELJE PRAZNICI RADNI

    DANI

    NEPOSR.

    RAD

    h,min

    OSTALI

    POSLOVI h,min

    STANKA

     

    h,min

    UKUPNO SATI RADA
    09./23 30 5 4 0 21 115,30 42,00 10,30 168
    10./23 31 4 5 0 22 121,00 44,00 11,00 176
    11./23 30 4 4 1 21 115,30 42,00 10,30 168
    12./23 31 5 5 2 19 104,30 38,00 09,30 152
    01./24 31 4 4 1 22 121,00 44,00 11,00 176
    02./24 29 4 4 0 21 115,30 42,00 10,30 168
    03./24 31         5 5 0 21 115,30 42,00 10,30 168
    04./24 30 4 4 1 21 115,30 42,00 10,30 168
    05./24 31 4 4 2 21 115,30 42,00 10,30 168
    06./24 30 5 5 1 19 104,30 38,00 09,30 152
    07./24 31 4 4 0 23 126,30 46,00 11,30 184
    08./24 31 5 4 2 20 110,00 40,00 10,00 160

     

    UKUPNO

     

    366

     

    53

     

    52

     

    10

     

    251

     

    1380,30

     

    502,00

     

    125,30

     

    2008,00

     

     

     

     

    Neposredni rad sa djecom u skupini iznosi 27,30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – prateći poslovi iznosi 10 sati tjedno i pauza 2,30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5,30 minute, prateći poslovi dnevno iznose 2,00 sata, a pauza dnevno iznosi –30 minuta.

    Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada, a u skladu sa Zakonom o radu.

    Na osnovu ukazanih potreba, realizacije globalnog cilja u odgojno-obrazovnom radu, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica pratećih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, a od koje će se cca 10% realizirati izvan ustanove dok će ostatak biti realiziran u vrtiću.

    Svaki odgojitelj dobiva rješenje za realizaciju satnice kako neposrednog rada tako i prateće satnice.

     

     

     

    Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja

     

     

    Radnih dana godišnje                                    251 x 8  sati  =  2008 sati

     

    raspoređeno na:   1. rad s djecom                  251 x 5,30 sati  =  1380,30 sati

                    

    1.    prateći poslovi               251 x 2 sata  =  502  sati

     

    1.   stanka                             251 x 0,30sati  =  125,30 sati

     

     

    Struktura tjednog zaduženja odgojitelja

     

     

    Radnih dana tjedno                                        5 x 8 sati = 40 sati

     

    Raspoređeno na:   1. rad s djecom                5 x 5,30 sati = 27,30 sati

     

    1.         prateći poslovi               5 x 2  sata = 10 sati                             

                    

    1. stanka    5 x 0,30 sati = 2,30 sati

     

     

     

     

    PRATEĆI POSLOVI ODGAJATELJA

     

    1. planiranje, pripremanje i valorizacija
    2. suradnja s roditeljima
    3. odgojiteljsko vijeće
    4. radionice i radni sastanci
    5. stručno usavršavanje i stručni skupovi
    6. ostalo: svečanosti, posjete, izleti
    7. stanka
    8. ukupno

     

    S obzirom da smo mali vrtić, dio satnice će se odgojitelji dogovarati s ravnateljicom.

     

     

     

     

     

    STRUKTURA FONDA SATI ODGOJITELJA U OKVIRU 40-SATNOG RADNOG TJEDNA

     

    I. NEPOSREDAN RAD SATI

     

    II. OSTALI RAD SATI
    Neposredan rad s djecom  

    27,5

    -planiranje

    -pripremanje

    -valorizacija

     

    6,5

        -suradnja s roditeljima 1
    -radionice i odg. Vijeće 0,5
    -individualno i stalno stručno usavršavanje  

    1,5

    -ostali poslovi:

    -svečanosti, izleti

    0,5
    -pauza 2,5
    27,5   12,5
      Ukupno: 40

     

    Prema  Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i dalje ostaje 40-satno radno vrijeme (27,5 neposrednog rada i 12,5 sati ostalih poslova).

     

    Dječji vrtić će prema potrebi imati vanjske suradnike logopeda, psihologa i pedagoga.

     

     

     

    KRAĆI PROGRAMI

     

     

    Ponudom raznih kraćih programa utječemo na ostvarivanje dječjih prava na igru i razonodu, te na sudjelovanje u kulturnim, umjetničkim i rekreativnim djelatnostima.

    Kroz razne programe utječemo na razvoj djetetova interesa za razna područja izražavanja i stvaranja, kao i razvoj osobnih kreativnih potencijala.

    U kraće programe uključuju se djeca prema vlastitom izboru i odabiru roditelja.

    Svi programi odvijaju se u našem objektu u kojem postoje najbolji uvijeti za njihovu realizaciju.

    Od toga im je ponuđeno:

     

    IGRAONICA S ENGLESKIM JEZIKOM

     

    MALA ŠKOLA SPORTA

     

     

     

    USTROJSTVO KRAĆIH PROGRAMA

     

    Bit će utvrđeno nakon upisa.

     

     

     

     

     

    MATERIJALNI UVIJETI

     

    BITNE ZADAĆE

     

    1. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva za rad u odgojnoj skupini, uvažavajući specifičnosti u odnosu na dob djece, koncepciju i vrstu programa.
    2. Posebnu pažnju posvetiti nabavi suvremene didaktite i opreme, koja će pozitivno utjecati na dijete.
    3. Dopuna i održavanje opreme igrališta

     

     

      

     

     

      PLAN NABAVE I DOPUNA DIDAKTIKE

     

    • nabava didaktike i igračaka
    • nabava novije stručne literature
    • nabava audio-kazeta i cd-a
    • nabava raznog tekstila, neoblikovanog materijala
    • niz drugih manjih stvari koje su potrebne za nesmetan rad u skupini
    • redovna nabava potrošnog materijala
    • preuređenje centara
    • opremanje dvorišta

     

     

    ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

     

    Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvijet koji mora biti zadovoljen.

    Primjenit ćemo koncepciju “Vrtić-dječja kuća” te osigurati nužnu razinu:

    • institucionalnog i grupnog ozračja u kojima se dijete osjeća zaštićeno i sretno, kako u međusobnim odnosima s drugom djecom, tako i u odnosima s odraslima
    • fleksibilnu organizaciju vremena i prostora, koje su osnovni preduvijet za življenje djeteta u vrtiću u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

    U ovoj pedagoškoj godini posebnu pozornost posvetit ćemo razini kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti: kako djece tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

     

    ZADAĆA STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA
    Odgoj i obrazovanje za prava djeteta rasvijetliti s aspekta razvoja ličnosti -težište rada na afektivnom i psihomotoričkom području, s postepenim povećanjem intelektualnog aspekta (razina stjecanja pojma o sebi, o sličnostima i različitostima među djecom, a jednakim pravima svih unutar grupe-osobna pripadnost grupi)

     

    -početni napori u izgradnji stavova o pravima djeteta i njihovoj praktičnoj primjeni s obzirom na poštivanje drugih osoba i zalaganje za prava drugih

     

     

     

    odgojitelji

    stručni tim

     

     

     

     

    kontinuirano

     

     

    Zasupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planovima skupine-prema dominantnim potrebama i osobinama djece specifičnima za pojedinu dob.

     

    Osnovne tematske cjeline za sveukupni odgojno-obrazovni rad u vrtiću su:

    To sam ja, Moja obitelj, Moji prijatelji, Moja ulica, Moje naselje, Moj grad, Svijet u kojem živimo, U susret školi

    Sadržaji i teme se razrađuju prvenstveno u skladu sa ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta, te prema specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva djeteta/djece.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA

    ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

     

     

    Proslave, blagdani i radosna zbivanja

     

    Redovni  odgojni-obrazovni rad obogaćuje se obilježavanjem blagdana, proslavama, predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama – prema planovima, tematskim cijelinama i projektima koji se ostvaruju u skupini.

     

    Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja

     

    1.Dječji tjedan………………………………1 tjedan u listopadu

    2.Jesenske svečanosti……………………….kraj listopada

    3.Gradovi prijatelji djece…………………...listopad

    4.Dani zahvalnosti za plodove zemlje

             -dani kruha…………………………..10 listopada

             -svjetski dan hrane…………………..16 listopada

    5.Mjesec knjige…………………………….15 listopad-15 studeni

    6.Svjetski dan štednje……………………...31 listopad

    7.Adventski blagdani

             -Sv. Barbara…………………………4 prosinca

             -Sv. Nikola…………………………..6 prosinca

             -Sv. Lucija…………………………..13 prosinac

             -Božić……………………………….prosinac

    8.Nova Godina…………………………….prosinac

    9.Pokladna slavlja…………………………veljača

    10.Valentinovo……………………………14 veljača

    11.Prvi dan proljeća………………………21 ožujak

    12.Svjetski dan voda………………………22 ožujak

    13.Uskrsni blagdani……………………….travanj

    14.Dan planeta Zemlje…………………….22 travanj

    15.Praznik rada…………………………….1 svibanj

    16.Majčin dan………………………………svibanj

    17.Dan športa………………………………27 svibanj

    18.Završne svečanosti……………………...svibanj

    19.Dan državnosti………………………….25 lipanj

    20.Predstave odgojitelja za djecu………….tijekom godine

    21.Predstave kazališnih grupa,

         posjete kazališnim predstavama………..tijekom godine

     

     

     

    SOCIJALNA SKRB O DJECI

     

    Dječji vrtić “Točkica” će programe socijalne skrbi o djeci ostvarivati u pedagoškoj godini 2023./2024. U suradnji s centrima za socijalnu skrb.

     

    Suradnja se ostvaruje kroz više vidova:

     

    • Upis djece s preporukom centra za socijalnu skrb
    • Davanje mišljenja o roditeljskoj skrbi na zahtjev centra za socijalnu skrb
    • Prijava zanemarivanja djece centru za socijalnu skrb
    • Prijava sumnje na zlostavljanje djece centru za socijalnu skrb i drugo

     

     

     

     

    NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

     

     

    Kroz individualne i skupne oblike stručnog usavršavanja želimo postići:

    • što veću kompetentnost odgojitelja za prepoznavanje poremećaja u ponašanju kod predškolske djece
    • obnova i nadogradnja teoretskih znanja o cjelokupnom razvoju djeteta (razvojna karta)

     

    Ove pedagoške  godine provodit ćemo:

    • razvijanje svijesti o važnosti rane intervencije kod pojave poremećaja
    • razvijanje svijesti o važnosti razvijanja pozitivne slike o sebi
    • primjena stručnog usavršavanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu
    • izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema pravima i potrebama djece

     

     

     

    INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE

     

    Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta, prilagodba djece na početak polaska u vrtić, oblikovanje simulativne sredine, poticanje djece na stvaralačko oblikovanje životne sredine, integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u redovni sustav, stimulacija općeg razvoja djece u godini pred polazak u školu.

    Bitna zadaća individualnog usavršavanja: - istraživanje i preispitivanje osobne uloge vezane uz razvojne potrebe djece kao i senzibilizacija prema djeci sa posebnim potrebama.

     

     

     

     

    SURADNJA S RODITELJIMA

     

    Roditelji se mogu upoznati sa grupnim ozračjem, fleksibilnom organizacijom prostora i vremena, te spoznati važnost izvan obiteljskog konteksta za rani razvoj djeteta. Želimo uključiti i roditelje u igraonice.

     

     

    BITNA ZADAĆA STRATEGIJA I SADRŽAJI NOSITELJI DINAMIKA
    nastojati aktivnije ukljčiti roditelje u partnerski odnos roditelj-odgojitelj, odnosno obitelj-vrtić 1.Uvažavanje roditelja kroz isticanje važnosti vrijednosti obiteljskog odgoja, prihvaćanje roditeljske inicijative i osiguravanje prava na utjecaj, odlučivanje i sudjelovanje u izvanobiteljskom odgoju.

    2.Informativna i stručna potpora roditeljima kroz razne načine informiranja (roditeljski sastanci, plakati, brošure, kutić za roditelje)

    3.Pomoć u stjecanju znanja i roditeljskih vještina kroz radionice

    4.Mogućnost zajedničkog sudjelovanja roditelja i djeteta u raznim događajima i akcijama u vrtiću

    5.Veća zajednička angažiranost roditelja i vrtića u javnim raspravama i akcijama vezanim za skrb i odgoj i obrazovanje djece

     

     

     

     

     

    odgojitelji

    roditelji

    stručni tim

     

     

     

     

     

    kontinuirano

     

     

     

    Ove godine ukoliko nam epidemiološka situacija ne dopusti nažalost nećemo biti u mogućnosti ostvariti zajednička druženja s roditeljima, radionice i ostale aktivnosti gdje nam djeca sudjeluju u suradnji s roditeljima.

    SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

     

     

    Želimo raditi na osvještavanju šire zajednice o važnosti odgoja i zaštiti prava djeteta, kako bi sveobuhvatnim djelovanjem stvarali poticajno okruženje u kojem bi dijete živjelo svoja prava i istovremeno uvažavalo prava drugih.

     

     

    ZADAĆE

     

    • suradnja sa stručnim institucijama i ustanovama radi unapređivanja odgojne prakse i stručnog usavršavanja
    • suradnja radi osiguravanja materijalnih uvjeta za djelatnost vtića
    • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Medosport” iz Zagreba
    • suradnja sa sportsko-rekreativnom udrugom “Surfići” iz Zaprešića

    suradnja s ostalim ustanovama i institucijama na području na kojem vrtić djeluje

     

    S obzirom na epidemiološku situaciju u suradnji sa Stožerom i epidemiolozima vidjet ćemo da li možemo neke zadaće ostvariti ne ugrožavajući djecu, njihovu obitelj te odgojitelje.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA

     

    BITNE ZADAĆE

     

    1. Kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju zadaća u svim segmentima rada, kako bi uspješnije djelovali u oživotvorenju dječjih prava
    2. Osobnim zalaganjem i u suradnji s nadležnim institucijama pravovremeno osigurati uvjete za kvalitetan i uspješan rad u vrtiću
    3. Osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga
    4. Konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića
    5. Rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom programu
    6. Upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću
    7. Praćenje potrebe djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgojitelja
    8. Poticati razvojnu djelatnost na pravovaljano reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom
    9. Pomoć i konzultacija s roditeljima u svezi izbora odgovarajućih programa za dijete.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SADRŽAJ RADA SURADNICI
     

    USTROJSTVO RADA

     

    - postaviti u skladu s Koncepcijom

    “Vrtić – dječja kuća” u objektu

     

    - rad na formiranju, pored redovnog i     drugih oblika kraćih programa

     

    - osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga

     

    - praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta i održavanju prostora

     

    - konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine

     

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

    - odgojitelji

    - ravnatelj

     

    - ravnatelj

     

     

     

    - zdravstveni voditelj

     

     

     

    - ravnatelj

     

    MATERIJALNI UVIJETI

     

    - osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, literature i drugog za rad s djecom

     

    - sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog materijala te literature odgojnim djelatnicima

     

    - praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekta i drugih potreba

     

    - kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za prehranu djece i odraslih

     

    - pratiti izvršenje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja – korisnika usluga

     

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

    - čistačica

     

     

     

    odgojitelji i glavni kuhar

     

    ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

     

    - rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih djelatnika, radi adekvatnog ostavljanja zadaće

     

    - konzultacije i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada stručnih suradnika i svih ostalih programa rada

     

    - suradnja sa stručnim suradnicima, odgajateljima i roditeljima putem skupina i individualne suradnje na unapređivanju rada s djecom

     

    - praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu

     

    - sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti sa djecom i odgajateljima

     

     

     

     

    - odgojitelji i roditelji

     

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

     

     

     

    - odgojitelji i roditelji

     

     

     

     

     

     

     

     

    - odgojitelji,ravnatelj i stožer

     

     

    IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

     

    - dogovor i usklađivanje mišljenja za stručno usavršavanje (radionice, seminari, predavanja) – podrška u radu svakog člana kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno-obrazovnom radu

     

    - organizacija stručnih predavanja u suradnji sa vanjskim čimbenicima

     

    - pripremanje sjednica odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima

     

    - praćenje i pružanje stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u vođenju pedagoške dokumentacije, zajedno sa ostalim članovima razvojne djelatnosti

     

    - usklađivanje mišljenja prilikom odabira stručne literature

     

     

     

     

     

    - odgojitelji i stožer

     

     

     

    - vanjski suradnici

     

     

     

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

     

    SURADNJA S RODITELJIMA

     

    - rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom progamu s pojačanim udjelom engleskog jezika

     

    - roditelje djece koja odlaze na zimovanje odnosno ljetovanje

     

    - upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću

     

     

    - svakodnevni susreti roditelja

     

     

     

     

     

    - ravnatelj i stožer

     

     

     

     

     

     

    - ravnatelj i odgojitelji

     

     

     

    - roditelji

     

     

     

    SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

     

    - razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti

     

     

    - suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije

     

     

    - suradnja sa MUP Zaprešić

    - suradnja sa knjižnicom A. Kovačić

     

     

     

     

     

     

    - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    RAD ORGANA UPRAVLJANJA

     

    - voditi brigu o radu Upravnog vijeća

     

    - rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća

     

    - rad na provedbi odluka organa upravljanja

     

    - davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću

     

     

     

     

     

    - članovi Upravnog vijeća

     

    RAZVOJNA DJELATNOST

     

    - zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju djelatnosti, kao i analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i vrednovanja

     

    - usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju različitih programa i drugih aktivnosti u vrtiću u odnosu na njihovo okruženje

     

    - praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgajatelja

     

    - poticati razvojnu djelatnost na pravovremeno reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom

     

    - praćenje realizacije postavljenih zadaća

     

    - sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odg. vijeću i rad u radionicama

    - razmjena mišljenja sa članovima razvojne djelatnosti o svim bitnim pitanjima u procesu rada

     

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

     

     

     

     

    - suradnici kraćih programa

     

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

     

     

     

     

     

     

    - svi djelatnici

     

     

    POPIS LITERATURE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

     

     

     

    1. “Odgajam li dobro svoje dijete?”,; G. B. Flander, A. Karlović
    2. “Potraga za blagom u našoj djeci:knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgojitelje.”; J. Prekop, G. Hutner
    3. “Dijete – istraživač i stvaralac”,; A. Došen Dobud
    4. “Metodika likovne culture djece rane i predškolske dobi”; Laura Herceg, Anita Rončević, Bogomil Karlavaris
    5. “Djeca otkrivaju tajne svijeta”, A. Došen Dobud
    6. “Ja hoću i mogu više”,; J. Cvetković Lay
    7. “Malo dijete-veliki istraživač”; A. Došen Dobud
    8. “Nove perspective izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima”; Vesna Bilić
    9. “Dijete i kriza”; Bujišić
    10. “Od poslušnosti do odgovornosti: kompentencija u pedagoškim odnosima”; J. Juul
    11. “Svako dijete može naučiti pravila”; Kast-Zahn
    12. “Znati reći “NE” mirne savijesti”,; J. Juul
    13. “Tajna sretne djece”,; S. Biddulph

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada

    DJEČJI VRTIĆ TOČKICA

    ZAPREŠIĆ, J. MALEKOVIĆA 22a

     

    KLASA: 601-02/21-02/01

    URBROJ: 238/33-142-21-1

     

     

     

     

     

     

     

    I Z V J E Š Ć E

     

     

    O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA TOČKICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

     

     

    U Zaprešiću, kolovoz 2021.                                                Ravnateljica

    Klara Čičak

     

     

     

    SADRŽAJ

     

     

     

    1. USTROJSTVO RADA

     

    1. MATERIJALNI UVIJETI

     

    • NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

     

    1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

     

    1. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

     

    1. SURADNJA S RODITELJIMA

     

    • SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA KOJI SU SUDJELOVALI U OSTVARIVANJU ZADAĆA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. USTROJSTVO RADA

     

     

    Uspostava jasnog i racionalnog sustava zaduženja i njihova svrhovita podjela u sadržajnoj i vremenskoj dimenziji bila je bitna zadaća organizacije rada u svim procesima tijekom protekle godine.Brojni činitelji su utjecali na njezinu djelotvornost:

    • broj upisane i prisutne djece u skupini
    • djelanici i njihova prisutnost na radu
    • materijalno tehnički uvijeti

     

     

    Dječji vrtić “TOČKICA” obavljao je svoju redovitu djelatnost na lokaciji J. Malekovića 22a, Zaprešić

     

    Radno vrijeme vrtića: 07 – 17

     

    Prisutnost djece u skupini bila je  u prosjeku oko 23-oje djece.

     

     

    Broj zaposlenika i njihova prisutnost na radu

     

    Dječji vrtić Točkica imao je 7 zaposlenika tijekom 2020./2021. godine.

     

    RADNO VRIJEME ODGOJITELJA

     

    Mješovita skupina   -    7.00 – 12.30

    8.00 – 13.30

    11.30 – 17.00

     

     

     

    Želimo napomenuti da smo proveli anketu među roditeljima o potrebi dužeg boravka djeteta u vrtiću tj. o potrebi dežurstva nakon 17.00 sati ali niti jedan roditelj nije izjavio da mu je potreban boravak duži od 17.00 sati.

     

    Preklapanja odgojitelja bila su planirana. Rukovodeći se potrebama djece vezano uz adaptacijski period, brojem djece u skupini i sl.

    Pravilnom organizacijom rad u skupini tekao je besprijekorno i sve je usklađeno sa potrebama djece i roditelja.

    Svi djelatnici radili su tijekom godine na poslovima na koje su i bili raspoređeni na početku pedagoške godine.

    U rujnu 2020. Dvije djelatnice Katarina Kosec i Mia Škrlin Batina podnijele su otkaz te smo zaposlili pripravnicu Anu Brkić te odgojiteljicu Nadine Vrdoljak. U mjesecu listopadu pripravnica Ana Brkić otvorila je bolovanje zbog komplikacija u trudnoći.

    Zbog epidemije COVID-a 19 vrtić je bio zatvoren odnosno samoizolaciji zog zaražene jedne osobe od 27.10.2020. do 02.11.2020. Nakon toga više nismo imali slučajeve zaraze COVID-om te smo se pridržavali svih mjera, kako djelatnici vrtića tako i korisnici usluga vrtića. U mjesecu travnju zaposlili smo Luciju Lučić kao pomoćnog radnika u skupini.

     

     

    RAD UPRAVNOG VIJEĆA

     

    Upravno vijeće održalo je 6 sjednica te Upravno vijeće kao upravni organ i ravnateljica ostvarili su vrlo korektnu suradnju.

     

     

     

    1. MATERIJALNI UVIJETI

     

    Izvor financijskih sredstava bili su nam:

    • namjenska sredstva iz proračuna Grada Zaprešića
    • namjenska sredstva iz proračuna općine Brdovec
    • namjenska sredstva iz proračuna općine Kraljevec na Sutli

     

     

    Po zadanom planu realizirali su se zadaci bitni za odgoj i obrazovanje te zdravlje i sigurnost djece.

    Mjesečno se nabavljala nova didaktika za djecu, a snalažljivošću teta  osmislili smo različite centre.

     

    Odgojitelji su ocijenili opremljenost didaktikom dostatnim i pedagoški prihvatljivim te su sva sredstva dostupna djeci.

    Puno se radilo i izrađivalo pedagoški neoblikovanim i prirodnim materijalima.

    Igralište smo obnovili raznim didaktičkim sredstvima za igru te smo obojali tobogan, klackalice, pješčanik te vrtuljak.

    Kontinuirano se pratila potrošnja svih sredstava i racionalizacija se vršila svugdje gdje je moguće, a da se ne ugrožava standard vrtića.

    Stručna literature kupovala se i posuđivala u knjižnici Ante Kovačić u Zaprešiću.

     

    OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVIJETA

     

    I ove pedagoške godine nastojali smo osigurati takvo okruženje i uvijete za emocionalnu klimu u vrtiću koji će jačati djetetov osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti, emocionalne stabilnosti, samostalnog djelovanja i na taj način pozitivno potkrepljivati i jačati osjećaj kompetentnosti, vjere u vlastite mogućnosti i formiranje pozitivne slike o sebi i drugima.

    Najčešći kriterij za osmišljavanje materijalne sredine može se rangirati na slijedeći način:

    1. sigurnost djece
    2. potrebe i interesi djece
    3. programske zadaće
    4. ostali kriteriji

     

     

     

     

    Analiza i usporedba dominantnih kriterija koji su vodili odgojitelje u osmišljavanju materijalne sredine i izboru aktivnosti potvrđuje osviještenost odgojitelja o potrebi brige za sigurnost djece kao prvom i najvažnijem kriteriju.

     

    Organizacijom prostora, bogatstvom ponude i raznovrsnošću poticaja djeci je omogućeno da uče kroz igru i rad s različitim materijalima.

    Centri aktivnosti usmjereni na dijete omogućavali su im da biraju aktivnosti, da sudjeluju u njima koliko žele, da ih mjenjaju, ali da i imaju odgovornost u pospremanju i održavanju istih.

     

    Kako bi osigurali što optimalnije materijalne uvijete i obogatili radnu sredinu odgojitelji su često sami ili u suradnji s roditeljima izrađivali didaktička sredstva, koristili prirodni i neoblikovani material, prikupljali i izrađivali različita poticajna sredstva te tako stalno obogaćivali centre novim poticajima. Kod uređenja prostora prate aktualnost događanja i zadovoljavaju estetske komponente.

     

    Želimo istaknuti osviještenost odgojitelja u pristupu uređenju prostora jer vode brigu da on bude u prvom redu siguran za djecu i obogaćen poticajnim sredstvima i didaktikom koji su u funkciji dječjeg razvoja, interesa i potreba.

     

     

    Prioritetni zadatak u slijedećoj godini:

    • u skladu s financijskim mogućnostima nadopuniti i osmisliti prostor prema potrebama djece

     

     

    Sigurnost objekta i djece

     

    Nemamo problema sa devastacijom vanjskog okoliša jer se nalazimo u prizemlju privatne kuće sa zaključanim vanjskim vratima i visokom ogradom. Surađujemo sa policijom zbog sigurnosti djece te lokalnim policajcem.

     

     

    III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

     

    Optimalno provođenje zdravstvene zaštite koja se odnosila na organizaciju njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece omogućilo je realizaciju Godišnjeg plana u potpunosti. Važan segment u radu s djecom, prioritetno je bilo očuvanje zdravlja. Cilj vrednovanja na unapređenju zdravlja bio je davanje povratnih informacija te prakticiranje suradničkih odnosa na relaciji odgojitelj – roditelj. Nakon obavljenih inicijalnih intervjua, prikupljene su informacije o djeci, njihovim potrebama i mogućim ili već postojećim potrebama. Posebna pozornost posvećivala se mjerama odlučenim od strane Stožera i HZJZ-a zbog mogućnosti širenja COVID-a. Kupljena su dezinfekcijska sredstva, zaštitne rukavice, maske, beskontaktni toplomjer, sva oprema potrebna za suzbijanje širenja zaraze.

     

    Uvidom u vođenu evidenciju izostanaka djece dobili smo pokazatelje učestalosti oboljenja u ukupnim izostancima djece. Ističem dobru suradnju sa roditeljima i liječnicima koji su shvatili da važnost izdavanja, odnosno donošenja ispričnica pridonosi primjeni preventivnih mjera i sprečavanju širenja bolesti u većim razmjerima.

    Djeca su najviše izostajala zbog respiratornih bolesti.

     

    U vrtiću smo se trudili da djeca svakodnevno peru zube. Educirali smo djecu kroz aktivnosti i igre o načinu korištenja pribora za higijenu, o pravilnoj prehrani, koja je preduvjet za sprečavanje pojave dentalnih bolesti. Roditelje smo potaknuli na obvezu posjete zubara dva puta godišnje. Posebnu pažnju posvećivali smo higijeni ruku i okoline u kojoj boravimo.

    Na kraju pedagoške godine zadovoljni smo postignućima u samostalnosti i stjecanju poželjne vještine kod pranja i četkanja zubiju, te doprinos prevenciji od karijesa.

    Odgojiteljska procjena postignuća glede kulturno-higijenskih navika kod djece u odnosu na dob:

    • najviše uspjeha tj. postignuća imali su kod konzumacije hrane
    • kod osobne higijene postignut je bolji rezultat kod djece vrtićke dobi
    • kod upotrebe wc-a ( upotreba, puštanje vode, odvikavanje od pelena), postignut je rezultat koji se očekivao
    • kod spremanja igračaka i stvari- veći rezultat postignut kod starije djece nego kod mlađe djece

     

     

    Prehrana je usklađena svim važećim normativima u kvalitetnom i kvantitativnom smislu. Rukovodeći se činjenicom da je prehrana ključni činitelj pri određivanju zdravlja tijekom života, jelovnici su prilagođavani prema potrebama i željama djece.

    Princip samoposluge uobičajen je u našem vrtiću, a izuzetno uspješni pokazatelji su kod ponuđenog slatko-slanog doručka.

    Iz evidencije odgojitelja vidljivo je da mlađa djeca radije biraju slađi doručak a napitak broj jedan im je kakao dok starijoj djeci izbor slatko-slanog doručka je podjednak a izbor napitka je jogurt-obični ili voćni.

    Analizirajući napredak samostalnosti pri samoposluzi i serviranju, djeca traže pomoć odgojitelja posebno mlađi uzrasti, ali je procjena napretka izuzetno visoka.

    Odgojitelji su izrazili veliko zadovoljsto u postignutim rezultatima samostalnosti, a naročito ističu napredak u prihvaćanju hrane koju djeca nisu jela do dolaska u vrtić.

    Roditelji su izrazili zadovoljstvo ponuđenom hranom i izborom jela i pića.

     

     

    1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

     

    Određujući zadaće za ovu pedagošku godinu, imali smo na umu odrednice humanističke razvojne koncepcije, što znači potpunije i kvalitetnije zadovoljavanje djetetovih potreba kao i specifičnosti sredine u kojoj živimo.

    Zadaci postavljeni Godišnjim planom zahtijevali su maksimalno zalaganje i osobni doprinos svih djelatnika u vrtiću.

    Bitan preduvijet za ostvarivanje planiranog bilo je stvaranje takvih uvijeta i okruženja, te emocionalne klime koja će jačati djetetov osjećaj prihvaćenosti, emocionalne stabilnosti, sigurnosti, samostalnog djelovanja i na taj način pozitivno potkrepljivati i jačati osjećaj kompetentnosti, vjere u vlastite mogućnosti i formiranje pozitivne slike o sebi i drugima.

     

    Najčešći kriterij za osmišljavanje prostora u odgojnoj skupini, prema izvješćima odgojitelja mogu se rangirati na slijedeći način:

    1. potrebe i interesi djece
    2. sigurnost djece
    3. programske zadaće(prirodna i društvena događanja)
    4. ostali kriteriji(estetski, ekološki idr.)

     

    Materijano okruženje za vrijeme boravka na zraku odgojitelji su osmišljavali sa slijedećim kriterijima:

    1. sigurnost djece
    2. potrebe i interesi djece
    3. dob i mogućnost djece
    4. program rada i zadaće

     

    Soba dnevnog boravka bila je opremljena različitim kutićima ili centrima igara od onih klasičnih do centara za manipuliranje, istraživanje, presvlačenje, centra za početno čitanje i pisanje, kutića za osmišljavanje koje su odgojitelji uklanjali ili formirali nove osluškujući interes djece, te pokušavajući zadovoljiti njihove potrebe. Kako bi osigurali što optimalnije materijalne uvijete i obogatili radnu sredinu odgojitelji su često izrađivali didaktička sredstva(slagarice, memory, razne društvene igre), koristili su prirodne i neoblikovane materijale, nudili djeci razna poticajna sredstva te obogaćivali centre novim sadržajima. Moramo istaknuti pozitivan pomak u pristupu uređenja prostora jer odgojitelji osluškuju i interese djece, prepoznaju njihove potrebe te im omogućuju njihovo zadovoljavanje.

     

     

    Posebnu važnost posvetili smo realizaciji prvih individualnih kontakata s djecom i roditeljima, te isticanju važnosti uloge roditelja za pripremu djeteta za život u vrtiću. U tu svrhu koristili smo dobro osmišljen obrazac individualnog razgovora koji nam je omogućio:

    • kvalitetnije i potpunije međusobno upoznavanje
    • prikupljanje većeg broja određenih podataka o djetetu i obitelji
    • prepoznavanje potreba, interesa i sposobnosti djeteta
    • pružanje potpunijih informacija o mogućem tijeku adaptacije djeteta te radu vrtića

     

    Kako bi olakšali prilagodbu djeteta na nove uvijete organizirali smo postupnost dolaska te produžavanje djetetova boravka u vrtiću. U takvim uvijetima odgojitelji su mogli uspostaviti povjerenje i bliskost u kontaktu s djetetom i roditeljima. Podaci s inicijalnih razgovora pomogli su im da pripremljeno dočekaju dijete, upoznaju njegov dotadašnji razvoj, psihofizičke osobine i eventualne teškoće.

     

    Analizirajući dnevni odmor pokazalo se da djeca jasličkog i mlađeg vrtićkog uzrasta imaju  potrebu za poslijepodnevnim odmorom dok djeca starijeg uzrasta imaju malu ili nemaju potrebu za poslijepodnevnim odmorom. Postignuta je fleksibilnost u organizaciji dnevnog odmora djece te spremnost odgojitelja za svakodnevnim prepoznavanjem djetetovih potreba za snom. Djeca nespavači osviještena su o potrebama druge djece te su spremni baviti se aktivnostima tako da ne ometaju djecu koja imaju potrebu za snom.

     

    Planiranje i programiranje utemeljeno na Programskom usmjerenju odvijalo se usmjereno na dijete i djetetove potrebe. U kontekstu cijelovitog razvoja djeteta najviše se radilo na aspektu socio-emotivnog razvoja, spoznajnog i komunikcijskog razvoja.

    Aktivnosti planirane tijekom cijele godine realizirale su se uvažavajući interes djece podjednko na inicijtivu odgojitelja i djece. I kod odgojitelja i kod djece od različitih oblika i vrsta aktivnosti prevladavale se:

    • životno-praktične i radne
    • spoznajne
    • komunikacijske

    poput aktivnosti za razvoj samostalnosti, aktivnosti vezane za razvoj odgovornog odnosa prema stvarima, aktivnosti promatranja, šetnje i posjete, govorne igre, prepričavanje doživljenog, te likovno, glazbeno i dramsko-scensko doživljavanje i izražavanje.

    Procjenjujući odgojna i razvojna postignuća odgojitelji su najviše zadovoljni:

    • uspješno uspostavljanje socio-emocionalnog kontakta s djetetom i njegovim roditeljima
    • međusobna emocionalna privrženost djece
    • uspješnost u osamostaljivanju kod svlačenja, oblačenja, osobne higijene
    • uspješnost na području govornog razvoja
    • brza prilagodba na vrtić uz fleksibilnost u sudjelovanju roditelja u tijeku prilagodbe na vrtić
    • usvajanje osnovnih normi ponašanja
    • komunikacija kroz sve vidove aktivnosti
    • osvještavanje prava i zadaća-prepoznavanje vlastitih potreba i potreba drugih
    • stečena znanja i spoznaje o različitostima te prihvaćanje i poštivanje različitosti
    • sloboda u izražavanju svojih potencijala u aktivnostima, prihvaćanje i podržavanje djetetovih načina promišljanja
    • pozitivan stav prema novim uvijetima rada u vrtiću

     

    Odgojitelji navode da provode aktivnosti s većom grupom djece dok su ostala djeca zaokupljena samostalno drugim ponuđenim materijalima. Odgojitelji također ističu i individualan pristup i rad s djecom.

     

    Raščlamba i usporedba dominantnih kriterija koji su vodili odgojitelje u osmišljavanju materijane sredine, izboru aktivnosti te prevladavajuće uloge odgojitelja, potvrđuje osviještenost odgojitelja o potrebi uvažavanja dječjih potreba i interesa u svakodnevnom radu s djecom kao prvom i najvažnijem kriteriju.

     

    S ciljem obogaćivanja redovitog odgojno-obrazovnog procesa djeci je tijekom godine ponuđeno nekoliko predstava u dvorištu vrtića:

    -  posjet kazališta “Šareni svijet” vrtiću

    -  posjet Minipolisu u veljači

    -  druge planirane posjete i izlete te školu plivanja nismo bili u

    mogućnosti ostvariti zbog COVID-a.

     

     

    Od sportskih aktivnosti ostvarili smo:

     

    • ­ ­škola rolanja – 10.05.-14.05.2021. na Šetnici

     

     

    Zadovoljni smo što roditelji našeg vrtića podržavaju odlazak njihove djece na sportove i izlete u organizaciji vrtića te što nas potiču na organizaciju istih i slijedeće godine sukladno planu i programu vrtića ukoliko budemo u mogućnosti ostvariti zbog COVID-a.

     

     

    Rad s djecom u ljetni mjesecima – tijeko mjeseca svibnja provedena je anketa među roditeljima o potrebama rada vrtića preko ljeta. Većina roditelja izjavila je da ih nema cijelo ljeto dok manjina ima potrebu za vrtićem u mjesecu srpnju te u kolovozu. Početkom mjeseca kolovoza nema prisutne djece u vrtiću te je odlučeno da će vrtić biti zatvoren od 02.08.-13.08. – kolektivni odmor.

    Tijekom ljetnog perioda u skladu s uputama Ministarstva zdravlja o boravku djece na zraku od 10 do 17 sati, odgojno-obrazovni rad organiziran je boravkom na dvorištu do 10 sati , a zatim u vrtiću.

    Tijekom boravka na zraku, aktivnosti su se organizirale i ostvarivale po punktovima:

    • centar početnog čitanja i pisanja
    • centar za istraživanje vodom i pijeskom
    • centar stolno-manipulativnih igara
    • centar kreativnog stvaralaštva

     

     

    OSTARIVANJE  PROGRAMA  PREDŠKOLE

     

    Ove pedagoške godine u vrtiću je bilo desetoro polaznika redovitog programa odgoja i obrazovanja. Program pripreme za polazak djece u školu   proveden  je u cjelosti u prostorijama vrtića. Na roditeljskom sastanku koji je bio organiziran jednom tijekom pedagoške godine roditelji su bili vrlo zainteresirani za temu “Priprema djeteta za školu”.

     

     

     

    PROJEKT: PROMET

     

    CILJ:

    Cilj projekta je stjecanje osnovnih znanja o prometu na djeci dostupan i prihvatljiv način kao i osposobljavanje za lakše snalaženje u svojoj okolini. Promet je sastavni dio toga.

     

    AKTIVNOSTI:

    Aktivnosti unutar projekta nastajale su na osnovu potreba djeteta i skupine koje su uočile odgojiteljice. Svojim su povratnim reakcijama djeca neposredno utjecala na smjer i način provođenja projekta.

     

     

     

    IZVORI ZA POTICANJE PROJEKTA:

    Odlučili smo u sobi dnevnog boravka oformiti kutić - KUTIĆ PROMETA. Projekt smo započeli gledanjem edukativno-dokumentarnog filma „Crvenkapica u prometu“, što je djecu oduševilo. Zatim smo nastavili sa slikovnicom Mladena Kušeca „Priča o prometnim znacima“ koja nam je poslužila za upoznavanje i istraživanje o prometnim znakovima, njihovom značenju i važnosti. Izradili smo i vlastite semafore kako za aute tako i za pješake, usvajali znanja o bojama na semaforu, što koja znači te smo u sobi dnevnog boravka napravili i cestu sa zebrom. Učili smo i usvajali znanja o svim vrstama prometa te napravili plakate. Na kraju smo napravili na kartonu veliku prometnicu sa znakovima, semaforima, zebrama od PNM-a.

     

    ZAKLJUČAK:

    - Tijekom provođenja projekta potaknut je interes djece što je bilo vidljivo kroz visok nivo pažnje, postavljanje pitanja i davanja odgovora. Cilj i zadaci su u potpunosti realizirani, a reakcije djece na aktivnosti bile su pozitivne. Rad na projektu utjecao je na sva njihova razvojna područja.

     

     

     

    1. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA

     

    Stručno usavršavanje unutar vrtića realizirano je kroz aktive planiranja, odgojiteljska vijeća a izvan kroz seminare te radionice.

    Na aktivima planiranja odgojitelji su iznalazili nove oblike i načine obogaćivanja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada tj. procesa usmjereno na dijete i njegove potrebe.

     

    Individualno stručno usavršavanje odgojitelji su provodili prema procjeni vlastitih potreba u radu i prema osobnom profesionalnom interesu.

     

    Tijekom pedagoške godine održane su 3 sjednica Odgojiteljskog vijeća, nazočnost sjednica je bila 100% čime smo ispunili uvjete obvezatnosti te tako postigli kvantitativno visoku razinu skupnog usavršavanja.

     

    Sukladno našem uvjerenju kako je bogata knjižnica jedan od preduvjeta kvalitetnog stručnog usavšavanja obogatili smo fond knjižnice novim izdanjima knjiga, slikovnica.

    Veseli činjenica kako odgajatelji sve više i više posežu za stručnom literaturom i spremni su na uvođenje suvremenijih i boljih pristupa u radu.

     

    Za potrebe ovog izvješća izdvajamo neke od naslova koji su se najčešće koristili za obogaćivanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i osobnog usavršavanja odgojitelja:

     

     

    1. “Odgojitelj kao refleksivan praktičar”; M. Šagud
    2. “Življenje djece u vrtiću”; A. Miljak
    3. “Pomozimo im rasti; M. Milanović
    4. “Što vas djeca uče”; P. Ferrucci
    5. “Igrajmo se papirom”; Mira Peteh
    6. “Proučavanje s mozgom na umu”; E. Jensen
    7. “Dječji vrtić, zajednica koja uči”; E. Slunjski
    8. “Integrirani predškolsi kurikulum-rad djece na projektima”; E. Slunjski
    9. “Hiperaktivno dijete”; Kocijan-Hercigonja, Buljan-Flander, Vučković
    10. “Vaše kompetentno dijete”; Juul
    11. “Vikati, udarati, uništavati”; J. Rumpf
    12. “Tragovima dječjih stopa”; E. Slunjski
    13. SURADNJA S RODITELJIMA

     

    Smisao i cilj suradnje s roditeljima bio je jačanje funkcija roditelja u preuzimanju suodgovornosti za razvoj djeteta i razvijanje roditeljskog povjerenja u vrtić.

    Područja na kojima smo djelovali kroz suradnju s roditeljima:

    • isticanje važnosti i vrijednosti obiteljskog odgoja i roditeljstva
    • poticanje i prihvaćanje roditeljske inicijative
    • osiguravanje prava i upućivanje na pravo utjecaja, odlučivanja i sudjelovanja u odgoju djece u vrtiću
    • informiranje u području skrbi za dijete i poticanje razvoja djeteta te u području odgovarajućeg roditeljstva
    • pomoć u skrbi za dijete u obavljanju roditeljske uloge

     

    Različiti oblici komunikacije, suradnje i druženja putem informativnih kutića, roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora pomogli su nam u realizaciji postavljenih zadaća.

     

     

     

    Informativni kutići za roditelje

     

    Pružali smo roditeljima informacije o:

    • događajima u skupini
    • aktivnostima koje se provode
    • tjednim planovima
    • aktualnim događanjima u društvenoj sredini i prirodi
    • aktualnoj zdravstvenoj problematici
    • svakodnevna izvješća o prehrani djeteta

     

    Roditeljski sastanci

     

    Održali smo dva roditeljska sastanka tijekom godine. Roditeljski sastanak osmišljen je kao informativni na početku pedagoške godine te kao komunikacijski oblik tijekom godine.

     

     

     

    Individualni razgovori

     

    Kako bi se što bolje i lakše rješavala individualna problematika organizirani su individualni razgovori od strane roditelja ili odgojitelja sukladno uočenom problemu. Tijekom pedagoške godine održani su sastanci sa svakim roditeljom.

     

    Procjenjujući cjelokupnu suradnju s roditeljima, odgojitelji svojim postignućima navode slijedeće:

    • iskren i otvoren odnos uz obostrano povjerenje
    • uključivanje pojedinih roditelja u planiranje i realiziranje planiranog
    • otvorenost i spremnost na suradnju u rješavanju problema
    • interes i veće prisustvo na roditeljskim sastancima

     

    Praćenjem reakcije roditelja te sudjelovanjem u različitim aktivnostima s roditeljima, djecom i odgojiteljima vidljiva su pozitivna stajališta roditelja. Tim putem postiglo se točnije informiranje roditelja o načinu rada vrtića, realnija stajališta o mogućnostima i postignućima njihove djece, te o zahtjevnosti rada u odgoju i obrazovanju predškolske djece.

    Kako bismo utvrdili kakva su očekivanja roditelja s programom i organizacijom rada u vrtiću u upitniku smo postavili i ta pitanja a roditelji su reagirali na slijedeći način:

    • socijalizacija, druženje s djecom
    • zbrinjavanje djeteta dok rade
    • stručni rad s djecom
    • adekvatna briga i njega
    • dopuna u odgoju

     

     

     

    VII.  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA KOJI SUDJELUJU U OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

     

    Bitni zadaci na unapređivanju suradnje s društvenom sredinom:

    • ostvarivanje odgojne funkcije vrtića u odnosu na socio-ekonomsku sredinu
    • suradnja s društvenim organizacijama i stručnim institucijama koje mogu pridonijeti unapređivanju rada vrtića
    • aktivno uključenje djece i djelatnika u obilježavanje važnijih datuma, praznika u obitelji, odgojnoj skupini, vrtiću i široj društvenoj sredini

     

    U nastojanju da obogatimo život djeteta dodatnim sadržajima unutar i izvan vrtićkog okruženja ove pedagoške godine  smo:

     

    • obilježili Jesenjsku svečanost
    • radionica djece i odgojitelja povodom Božića
    • posjet Sv. Nikole
    • posjet Djeda Božičnjaka
    • posjet Minipolisu
    • Karnevalska svečanost u vrtiću
    • posjet kazališta vrtiću
    • Uskrsna radionica
    • obilježili smo Dan planeta Zemlja
    • sudjelovali i obilježili Da voda
    • škola rolanja na Šetnici

     

     

     

    Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Točkica”

    DJEČJI VRTIČ “TOČKICA”
    ZAPREŠIĆ , JOSIPA MALEKOVIĆA 22 a

    KLASA: 601-02/20-02/03
    URBROJ: 238/33-142-20-1

     

    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

    DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

    ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

     

     

    ZAPREŠIĆ, RUJAN 2020.

     

    USTROJSTVO  RADA

    Djelatnost dječjeg vrtića “Točkica” je njega , odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

    U odgojno-obrazovno  radu, u vrtiću želimo stvoriti bogato, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.
    Razvoj demokratskih odnosa, međusobno uvažavanje i poštovanje djece i odraslih, dio su temeljnih načela sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.
    Naša nastojanja usmjerena su na daljnje stvaranje uspješnog vrtićkog konteksta u kojem će , osim djelatnika vrtića važnu ulogu imati i roditelji.

    Želimo postići obiteljsko okruženje u vrtiću kako bi se i dijete i roditelji osjećali sigurnije.

     

    BITNE ZADAĆE

    1. Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznjama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.
    2. Osigurati uvjete za promicanje cijelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti.
    3. Ponudom raznih programa omogućiti djetetu i roditeljima pravo na izbor programa i sudjelovanje u njihovoj provedbi.
    4. Uspostaviti organizaciju rada koja će tijekom godine moći mijenjati i usuglašavati s konkretnim potrebama djece.

     

     

    REDOVITI PROGRAM

    10-satni program

     

    Dječji vrtić Točkica smještava 26-ero djece, od navršene 1 godine života do polaska u školu formirano u jednu mješovitu skupinu.

    U toj mješovitoj skupini uvest ćemo program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa, ukoliko se pokaže interes.

    Voditelji engleskog programa bit će odgojitelji koji su za to osposobljeni.

    Radno vrijeme vrtića počinje u 07.00 sati i traje do 17.00 sati uz uvažavanje potreba roditelja.

    Pedagoška godina započinje 01.rujna 2020.godine a završava 31.kolovoza 2021.godine.

    Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 253 radnih dana.

    U ljetnim mjesecima, točnije u srpnju i kolovozu, broj djece je smanjen, te će vrtić biti zatvoren. Točan datum odredit će se na Upravnom vijeću.

     

     

    PLAN POTREBNIH RADNIKA

    Ove pedagoške godine broj zaposlenih djelatnika je šest, tri odgojitelja  (jedan s funkcijom ravnatelj te jedan na rodiljnom), jedan  odgojitelj pripravnik,  spremačica te stručnjak zaštite na radu.

     

     

    RADNO VRIJEME ODGAJATELJA

    Odgajatelji rade u cik-cak turnusima (jedan dan prije podne, drugi dan poslije podne).

    Zajednički rad – poklapanje ovisi o potrebi. Radno vrijeme može se mijenjati u tijeku godine.

     

     

    USTROJSTVO RADNOG VREMENA DJELATNIKA 

    Svi djelatnici u vrtiću dužni su sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, u punom random vremenu ostvariti 40 sati rada tjedno.

     

    Odgojitelji

    Odgojitelji u neposrednom radu s djecom ostvaruju 27,5 sati rada tjedno, a preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena, utvrđuje se za ostale poslove iz djelokruga rada odgojitelja.

    Neposredan rad s djecom odvija se u dnevnoj cik-cak smjeni.

    Ostatak radnog vremena do 40 sati tjedno, provode u planiranju i programiranju rada, pripremi za neposredan rad i valorizaciju rada, skupnom i individualnom stručnom usavršavanju, suradnji s roditeljima i ostalim društvenim čimbenicima, u radu stručnih skupina i ostalim zaduženjima.

     

    Svaki djelatnik zadužuje se godišnjim fondom sati rada, o čemu se vodi mjesečna evidencija, koju vodi ravnatelj vrtića

     

     

    STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZAPOSLENIKA

    ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

    MJESEC BR.DANA SUBOTE NEDJELJE PRAZNICI RADNIDANI NEPOSR.RAD

    h,min

    OSTALIPOSLOVI h,min STANKA 

    h,min

    UKUPNO SATI RADA
    09./20 30 4 4 0 22 121,00 44,00 11,00 168
    10./20 31 5 4 0 23 126,30 46,00 11,30 176
    11./20 30 4 5 1 20 110,00 40,00 10,00 160
    12./20 31 4 4 1 23 126,30 46,00 11,30 160
    01./21 31 5 5 2 19 104,30 38,00 9,50 168
    02./21 28 4 4 0 20 110,00 40,00 10,00 160
    03./21 31         4 4 0 22 121,00 44,00 11,00 176
    04./21 30 4 4 1 21 115,30 42,00 10,30 168
    05./21 31 5 5 0 21 115,30 42,00 10,30 160
    06./21 30 4 4 2 19 104,30 38,00 9,50 152
    07./21 31 5 4 0 22 121,00 44,00 11,00 184
    08./21 31 4 5 1 21 115,30 42,00 10,30 160

    UKUPNO

    365 52 52 8 253 1391,30 506,00 126,30 2024,00

     

     

     

     

    Neposredni rad sa djecom u skupini iznosi 27,30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – prateći poslovi iznosi 10 sati tjedno i pauza 2,30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5,30 minute, prateći poslovi dnevno iznose 2,00 sata, a pauza dnevno iznosi –30 minuta.

    Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada, a u skladu sa Zakonom o radu.

    Na osnovu ukazanih potreba, realizacije globalnog cilja u odgojno-obrazovnom radu, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica pratećih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, a od koje će se cca 10% realizirati izvan ustanove dok će ostatak biti realiziran u vrtiću.

    Svaki odgojitelj dobiva rješenje za realizaciju satnice kako neposrednog rada tako i prateće satnice.

     

     


    Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja

    Radnih dana godišnje            253 x 8  sati  =  2024 sati

    raspoređeno na:

    1. rad s djecom                  253 x 5,30 sati  =  1391,30 sati
    2. prateći poslovi               253 x 2 sata  =  506  sati
    3. stanka                              253 x 0,30sati  =  126,30 sati

     

     

    Struktura tjednog zaduženja odgojitelja 

    Radnih dana tjedno              5 x 8 sati = 40 sati

    Raspoređeno na:

    1. rad s djecom                5 x 5,30 sati = 27,30 sati
    2. prateći poslovi             5 x 2  sata = 10 sati
    3. stanka                            5 x 0,30 sati = 2,30 sati

     

     

     

     

    PRATEĆI POSLOVI ODGAJATELJA 

    1. planiranje, pripremanje i valorizacija
    2. suradnja s roditeljima
    3. odgojiteljsko vijeće
    4. radionice i radni sastanci
    5. stručno usavršavanje i stručni skupovi
    6. ostalo: svečanosti, posjete, izleti
    7. stanka
    8. ukupno

     

    S obzirom da smo mali vrtić, dio satnice će se odgojitelji dogovarati s ravnateljicom.

     

    STRUKTURA FONDA SATI ODGOJITELJA U OKVIRU 40-SATNOG RADNOG TJEDNA

     

    I. NEPOSREDAN RAD SATI  II. OSTALI RAD SATI
    Neposredan rad s djecom 27,5 -planiranje-pripremanje

    -valorizacija

    6,5
    -suradnja s roditeljima 1
    -radionice i odg. Vijeće 0,5
    -individualno i stalno stručno usavršavanje 1,5
    -ostali poslovi:-svečanosti, izleti 0,5
    -pauza 2,5
    27,5   12,5
      Ukupno: 40

     

    Prema  Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i dalje ostaje 40-satno radno vrijeme (27,5 neposrednog rada i 12,5 sati ostalih poslova).

    Dječji vrtić će prema potrebi imati vanjske suradnike logopeda, psihologa i pedagoga.

     

    KRAĆI PROGRAMI 

    S obzirom na situaciju sa COVID 19 ove godine nećemo biti u mogućnosti ponuditi kraće programe zbog epidemije. Ukoliko se epidemiološka situacija popravi te donese Odluka sukladno tome i mi ćemo tako formirati rad u skupini. U suradnji sa Stožerom i epidemiološkom službom do daljnjega vanjski suradnici nisu u mogućnosti boraviti u objektu te ni mi nismo u mogućnosti ponuditi kraće programe.

     

    MATERIJALNI UVIJETI 

    BITNE ZADAĆE

    1. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva za rad u odgojnoj skupini, uvažavajući specifičnosti u odnosu na dob djece, koncepciju i vrstu programa.
    2. Posebnu pažnju posvetiti nabavi suvremene didaktite i opreme, koja će pozitivno utjecati na dijete.
    3. Dopuna i održavanje opreme igrališta

     

      PLAN NABAVE I DOPUNA DIDAKTIKE 

    • nabava didaktike i igračaka
    • nabava novije stručne literature
    • nabava audio-kazeta i cd-a
    • nabava raznog tekstila, neoblikovanog materijala
    • niz drugih manjih stvari koje su potrebne za nesmetan rad u skupini
    • redovna nabava potrošnog materijala
    • preuređenje centara
    • opremanje dvorišta

     

    ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

    Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvijet koji mora biti zadovoljen.

    Primjenit ćemo koncepciju “Vrtić-dječja kuća” te osigurati nužnu razinu:

    • institucionalnog i grupnog ozračja u kojima se dijete osjeća zaštićeno i sretno, kako u međusobnim odnosima s drugom djecom, tako i u odnosima s odraslima
    • fleksibilnu organizaciju vremena i prostora, koje su osnovni preduvijet za življenje djeteta u vrtiću u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

    U ovoj pedagoškoj godini posebnu pozornost posvetit ćemo razini kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti: kako djece tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

     

    ZADAĆA STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA
    Odgoj i obrazovanje za prava djeteta rasvijetliti s aspekta razvoja ličnosti -težište rada na afektivnom i psihomotoričkom području, s postepenim povećanjem intelektualnog aspekta (razina stjecanja pojma o sebi, o sličnostima i različitostima među djecom, a jednakim pravima svih unutar grupe-osobna pripadnost grupi) 

    -početni napori u izgradnji stavova o pravima djeteta i njihovoj praktičnoj primjeni s obzirom na poštivanje drugih osoba i zalaganje za prava drugih

     

     

    odgojitelji

    stručni tim

     

     

     

    kontinuirano

     

    Zasupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planovima skupine-prema dominantnim potrebama i osobinama djece specifičnima za pojedinu dob.

    Osnovne tematske cjeline za sveukupni odgojno-obrazovni rad u vrtiću su:

    To sam ja, Moja obitelj, Moji prijatelji, Moja ulica, Moje naselje, Moj grad, Svijet u kojem živimo, U susret školi

    Sadržaji i teme se razrađuju prvenstveno u skladu sa ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta, te prema specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva djeteta/djece.

     

     

    OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

     

    Proslave, blagdani i radosna zbivanja

    Redovni  odgojni-obrazovni rad obogaćuje se obilježavanjem blagdana, proslavama, predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama – prema planovima, tematskim cijelinama i projektima koji se ostvaruju u skupini.

     

    Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja

    1.Dječji tjedan………………………………1 tjedan u listopadu

    2.Jesenske svečanosti……………………….kraj listopada

    3.Gradovi prijatelji djece…………………...listopad

    4.  Dani zahvalnosti za plodove zemlje

    -dani kruha…………………………..10 listopada

    -svjetski dan hrane…………………..16 listopada

    5. Mjesec knjige…………………………….15 listopad-15 studeni

    6. Svjetski dan štednje……………………...31 listopad

    7. Adventski blagdani

    -Sv. Barbara…………………………4 prosinca

    -Sv. Nikola…………………………..6 prosinca

    -Sv. Lucija…………………………..13 prosinac

    -Božić……………………………….prosinac

    8. Nova Godina…………………………….prosinac

    9. Pokladna slavlja…………………………veljača

    10.Valentinovo……………………………14 veljača

    11.Prvi dan proljeća………………………21 ožujak

    12.Svjetski dan voda………………………22 ožujak

    13.Uskrsni blagdani……………………….travanj

    14.Dan planeta Zemlje…………………….22 travanj

    15.Praznik rada…………………………….1 svibanj

    16.Majčin dan………………………………svibanj

    17.Dan športa………………………………27 svibanj

    18.Završne svečanosti……………………...svibanj

    19.Dan državnosti………………………….25 lipanj

    20.Predstave odgojitelja za djecu………….tijekom godine

    21.Predstave kazališnih grupa, posjete kazališnim predstavama ………..tijekom godine

     

    NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

    Kroz individualne i skupne oblike stručnog usavršavanja želimo postići:

    • što veću kompetentnost odgojitelja za prepoznavanje poremećaja u ponašanju kod predškolske djece
    • obnova i nadogradnja teoretskih znanja o cjelokupnom razvoju djeteta (razvojna karta)

    Ove pedagoške  godine provodit ćemo:

    • razvijanje svijesti o važnosti rane intervencije kod pojave poremećaja
    • razvijanje svijesti o važnosti razvijanja pozitivne slike o sebi
    • primjena stručnog usavršavanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu
    • izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema pravima i potrebama djece

     

    INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE

    Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta, prilagodba djece na početak polaska u vrtić, oblikovanje simulativne sredine, poticanje djece na stvaralačko oblikovanje životne sredine, integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u redovni sustav, stimulacija općeg razvoja djece u godini pred polazak u školu.

    Bitna zadaća individualnog usavršavanja: - istraživanje i preispitivanje osobne uloge vezane uz razvojne potrebe djece kao i senzibilizacija prema djeci sa posebnim potrebama.

     

    SURADNJA S RODITELJIMA 

    Roditelji se mogu upoznati sa grupnim ozračjem, fleksibilnom organizacijom prostora i vremena, te spoznati važnost izvan obiteljskog konteksta za rani razvoj djeteta. Želimo uključiti i roditelje u igraonice.

     

    BITNA ZADAĆA STRATEGIJA I SADRŽAJI NOSITELJI DINAMIKA
    nastojati aktivnije ukljčiti roditelje u partnerski odnos roditelj-odgojitelj, odnosno obitelj-vrtić 1.Uvažavanje roditelja kroz isticanje važnosti vrijednosti obiteljskog odgoja, prihvaćanje roditeljske inicijative i osiguravanje prava na utjecaj, odlučivanje i sudjelovanje u izvanobiteljskom odgoju.2.Informativna i stručna potpora roditeljima kroz razne načine informiranja (roditeljski sastanci, plakati, brošure, kutić za roditelje)

    3.Pomoć u stjecanju znanja i roditeljskih vještina kroz radionice

    4.Mogućnost zajedničkog sudjelovanja roditelja i djeteta u raznim događajima i akcijama u vrtiću

    5.Veća zajednička angažiranost roditelja i vrtića u javnim raspravama i akcijama vezanim za skrb i odgoj i obrazovanje djece

     

     

     

     

    odgojitelji

    roditelji

    stručni tim

     

     

     

     

    kontinuirano

     

    Ove godine ukoliko nam epidemiološka situacija ne dopusti nažalost nećemo biti u mogućnosti ostvariti zajednička druženja s roditeljima, radionice i ostale aktivnosti gdje nam djeca sudjeluju u suradnji s roditeljima.

     

    SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

    Želimo raditi na osvještavanju šire zajednice o važnosti odgoja i zaštiti prava djeteta, kako bi sveobuhvatnim djelovanjem stvarali poticajno okruženje u kojem bi dijete živjelo svoja prava i istovremeno uvažavalo prava drugih.

    ZADAĆE

    • suradnja sa stručnim institucijama i ustanovama radi unapređivanja odgojne prakse i stručnog usavršavanja
    • suradnja radi osiguravanja materijalnih uvjeta za djelatnost vtića
    • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Medosport” iz Zagreba
    • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Maratonac” iz Zagreba
    • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Sport Educa” iz Zagreba
    • suradnja sa sportskim društvom “Rolica”
    • suradnja s ostalim ustanovama i institucijama na području na kojem vrtić djeluje

    S obzirom na epidemiološku situaciju u suradnji sa Stožerom i epidemiolozima vidjet ćemo da li možemo neke zadaće ostvariti ne ugrožavajući djecu, njihovu obitelj te odgojitelje.

     

    GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA

    BITNE ZADAĆE

    1. Kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju zadaća u svim segmentima rada, kako bi uspješnije djelovali u oživotvorenju dječjih prava
    2. Osobnim zalaganjem i u suradnji s nadležnim institucijama pravovremeno osigurati uvjete za kvalitetan i uspješan rad u vrtiću
    3. Osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga
    4. Konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića
    5. Rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom programu
    6. Upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću
    7. Praćenje potrebe djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgojitelja
    8. Poticati razvojnu djelatnost na pravovaljano reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom
    9. Pomoć i konzultacija s roditeljima u svezi izbora odgovarajućih programa za dijete.

     

    SADRŽAJ RADA SURADNICI
     USTROJSTVO RADA

     

    - postaviti u skladu s Koncepcijom

    “Vrtić – dječja kuća” u objektu

     

    - rad na formiranju, pored redovnog i     drugih oblika kraćih programa

     

    - osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga

     

    - praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta i održavanju prostora

     

    - konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

    - odgojitelji

    - ravnatelj

     

    - ravnatelj

     

     

     

    - zdravstveni voditelj

     

     

     

    - ravnatelj

    MATERIJALNI UVIJETI

     

    - osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, literature i drugog za rad s djecom

     

    - sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog materijala te literature odgojnim djelatnicima

     

    - praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekta i drugih potreba

     

    - kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za prehranu djece i odraslih

     

    - pratiti izvršenje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja – korisnika usluga

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

    - čistačica

     

     

     

    odgojitelji i glavni kuhar

    ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

     

    - rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih djelatnika, radi adekvatnog ostavljanja zadaće

     

    - konzultacije i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada stručnih suradnika i svih ostalih programa rada

     

    - suradnja sa stručnim suradnicima, odgajateljima i roditeljima putem skupina i individualne suradnje na unapređivanju rada s djecom

     

    - praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu

     

    - sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti sa djecom i odgajateljima

     

     

     

    - odgojitelji i roditelji

     

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

     

     

     

    - odgojitelji i roditelji

     

     

     

     

     

     

     

     

    - odgojitelji,ravnatelj i stožer

     

    IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

     

    - dogovor i usklađivanje mišljenja za stručno usavršavanje (radionice, seminari, predavanja) – podrška u radu svakog člana kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno-obrazovnom radu

     

    - organizacija stručnih predavanja u suradnji sa vanjskim čimbenicima

     

    - pripremanje sjednica odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima

     

    - praćenje i pružanje stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u vođenju pedagoške dokumentacije, zajedno sa ostalim članovima razvojne djelatnosti

     

    - usklađivanje mišljenja prilikom odabira stručne literature

     

     

     

     

    - odgojitelji i stožer

     

     

     

    - vanjski suradnici

     

     

     

     

     

     

    - odgojitelji

     

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

    SURADNJA S RODITELJIMA

     

    - rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom progamu s pojačanim udjelom engleskog jezika

     

    - roditelje djece koja odlaze na zimovanje odnosno ljetovanje

     

    - upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću

     

     

    - svakodnevni susreti roditelja

     

     

     

     

    - ravnatelj i stožer

     

     

     

     

     

     

    - ravnatelj i odgojitelji

     

     

     

    - roditelji

     

     

    SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

     

    - razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti

     

     

    - suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije

     

     

    - suradnja sa MUP Zaprešić

    - suradnja sa knjižnicom A. Kovačić

     

     

     

     

     

    - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     RAD ORGANA UPRAVLJANJA

     

    - voditi brigu o radu Upravnog vijeća

     

    - rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća

     

    - rad na provedbi odluka organa upravljanja

     

    - davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću

     

     

     

     

    - članovi Upravnog vijeća

    RAZVOJNA DJELATNOST

     

    - zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju djelatnosti, kao i analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i vrednovanja

     

    - usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju različitih programa i drugih aktivnosti u vrtiću u odnosu na njihovo okruženje

     

    - praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgajatelja

     

    - poticati razvojnu djelatnost na pravovremeno reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom

     

    - praćenje realizacije postavljenih zadaća

     

    - sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odg. vijeću i rad u radionicama

    - razmjena mišljenja sa članovima razvojne djelatnosti o svim bitnim pitanjima u procesu rada

     

     

     

    - odgojitelji i ravnatelj

     

     

     

     

    - suradnici kraćih programa

     

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

     

    - ravnatelj

     

     

     

     

     

     

     

     

    - svi djelatnici

     

     

    POPIS LITERATURE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

    1. “Odgajam li dobro svoje dijete?”,; G. B. Flander, A. Karlović
    2. “Potraga za blagom u našoj djeci:knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgojitelje.”; J. Prekop, G. Hutner
    3. “Dijete – istraživač i stvaralac”,; A. Došen Dobud
    4. “Metodika likovne culture djece rane i predškolske dobi”; Laura Herceg, Anita Rončević, Bogomil Karlavaris
    5. “Djeca otkrivaju tajne svijeta”, A. Došen Dobud
    6. “Ja hoću i mogu više”,; J. Cvetković Lay
    7. “Malo dijete-veliki istraživač”; A. Došen Dobud
    8. “Nove perspective izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima”; Vesna Bilić
    9. “Dijete i kriza”; Bujišić
    10. “Od poslušnosti do odgovornosti: kompentencija u pedagoškim odnosima”; J. Juul
    11. “Svako dijete može naučiti pravila”; Kast-Zahn
    12. “Znati reći “NE” mirne savijesti”,; J. Juul
    13. “Tajna sretne djece”,; S. Biddulph

    GDPR

    INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

    OPĆENITO

    Dječji vrtić Točkica , kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke građana (ispitanika).
    Odgovorni smo za adekvatnu zaštitu osobnih podataka te se u tom smislu pridržavamo svih propisa o obradi, zaštiti povjerljivosti, postupanju s osobnim podacima i čuvanju istih. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
    Posebno obazrivo postupamo s osobnim podacima djece, koja imaju posebnu zaštitu u pogledu podataka koje prikupljamo te dalje obrađujemo i pohranjujemo.

    Ovim putem Vas informiramo o Vašim pravima koja imate kao ispitanici temeljem čl. 13. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kako bi bili upoznati o svrhama radi kojih upotrebljavamo Vaše osobne podatke, pravnoj osnovi za obradu, razdobljima pohrane i dr., a osobito o Vašim pravima koja imate kao ispitanik u vezi s obradom osobnih podataka.

    Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca („ispitanik“) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i dr.).

    Dječji vrtić Točkica  određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka, u kojem kontekstu se smatra voditeljem obrade. Voditelj obrade odgovoran je za obradu podataka koji se prikupljaju s točno određenom svrhom uz odgovarajući pravni temelj. Podaci o voditelju obrade i predstavniku voditelja obrade su sljedeći:

     

    Voditelj obrade podataka:

     

    DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA “

    ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

    Predstavnik voditelja obrade:
    Ravnateljica: Klara Čičak

    DJEČJI VRTIĆ TOČKICA , OIB:  95179755385

    telefon-mobitel: 091/5349473, e-mail: klara.cicak@gmail.com

     

    SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

     

    Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi i obavljanja poslova koje Dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti, koje djelatnosti Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javnu službu, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Statutom Dječjeg vrtića Točkica (objavljen na www.djecjivrtictockica.hr ) te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost te prava i obveze Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove.
    Za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti, dužni smo prikupiti i podatke iz posebnih kategorija osobnih podataka (npr. podatke koji se odnose na zdravlje).

    Obrada osobnih podataka nužna je za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i to:
    - ostvarivanja redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
    -ostvarivanja programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
    - ostvarivanja programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
    -ostvarivanja programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina;
    -ostvarivanja programa predškole;
    - ostvarivanja programa ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

    Obrada osobnih podataka nužna je i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti i to:
    -upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije;
    -izdavanje potvrda i mišljenja;
    -upisivanje podataka o Dječjem vrtiću Točkica u zajednički elektronički upisnik.

     

    PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

     

    Vaše podatke obrađujemo zakonito, samo i u mjeri ako je:
    -obrada nužna za izvršavanje ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili drugog ugovora (npr. Ugovora o radu i dr.) za obavljanje poslova iz djelatnosti Dječjeg vrtića Točkica u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
    -obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Zaprešić, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
    -ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
    -obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika (osobito djece) ili druge fizičke osobe;
    -obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
    -obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Dječjeg vrtića Točkica ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi i temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
    Ovdje posebno napominjemo da je naš legitimni interes zaštita osoba (osobito djece), kao i zaštita imovine. Stoga u pojedinim objektima Dječjeg vrtića Točkica imamo videonadzor. Prostori pod videonadzorom su kao takvi označeni posebnom oznakom. Također, u svrhu zaštite osoba (osobito djece) i imovine, možemo prikupljati osobne podatke osoba koje pristupaju našim objektima.

     

    PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA

     

    Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše osobne podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:
    Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nadležni Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo financija (Porezna uprava), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija, Državni zavod za statistiku.
    Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.
    Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza, kada je zakonom propisana obveza slanja takvih podataka.

     

    NAČIN NA KOJI DJEČJI VRTIĆ TOČKICA  PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

     

    Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika, odnosno od nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, ukoliko je ispitanik dijete. U iznimnim situacijama osobne podatke prikupljamo od trećih osoba, ukoliko za to postoji pravna osnova.
    Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran i o izvoru osobnih podataka te kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ.

    Ukoliko odbijete dati pojedine osobne podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, odnosno podatke koji su nužni za poštovanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne ili zakonske obveze.

     

    RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

     

    Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko smo zakonski obvezni čuvati određene podatke, odnosno koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Podatke pohranjujemo dok traje naša zakonska obveza ili ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. U slučaju pokretanja i vođenja sudskog ili drugog postupka, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka takvog postupka. Također, ako podnesete pritužbu ili prigovor na obavljenu uslugu ili obradu osobnih podataka, Vaše ćemo podatke čuvati do dovršetka postupka po pritužbi/prigovoru, sve u skladu s važećim propisima.
    Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole pohranjujemo dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju, a najkasnije do opoziva privole.

     

    PRAVA ISPITANIKA

     

    Kao ispitanik imate sljedeća prava:
    -pravo na pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za određivanje tog razdoblja;
    -pravo na ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih osobnih podataka;
    -pravo na brisanje osobnih podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
    -pravo na ograničenje obrade podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
    -pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade (ako je primjenjivo, odnosno ako je tehnički izvedivo);
    -pravo uskrate privole, ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli;
    -pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

    Dječji vrtić Točkica  ne vrši automatizirano pojedinačno donošenje odluka niti izradu profila.

    Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva ili pritužbe u pisanom obliku službeniku za zaštitu podataka.

     

    Službenik za zaštitu podataka
    Dječji vrtić Točkica

    Josipa Malekovića 22a, 10290 Zaprešić
    e-mail: klara.cicak@gmail.com

     

    Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

    Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti nadzornom tijelu:

     

    Agencija za zaštitu osobnih podataka
    Martićeva ulica 14
    10 000 Zagreb
    e-mail: azop@azop.hr

     

    DJEČJI VRTIĆ TOČKICA
    Ravnateljica:
    Klara Čičak

    U Zaprešiću, 10.travnja 2019

     

    Obavijesti roditeljima

    Objava rezultata za pedagošku godinu 2024./2025. će biti od 4.lipnja 2024.

    ______________

    Privatnost podataka

    GDPR
    Posjetite nas