DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

DJEČJI VRTIČ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ , J. MALEKOVIĆA 22 a

KLASA: 601-02/23-02/03

URBROJ: 238/33-142-02-23-1

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

ZAPREŠIĆ, RUJAN 2023.

USTROJSTVO  RADA

Djelatnost dječjeg vrtića “Točkica” je njega , odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U odgojno-obrazovno  radu, u vrtiću želimo stvoriti bogato, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.

Razvoj demokratskih odnosa, međusobno uvažavanje i poštovanje djece i odraslih, dio su temeljnih načela sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.

Naša nastojanja usmjerena su na daljnje stvaranje uspješnog vrtićkog konteksta u kojem će , osim djelatnika vrtića važnu ulogu imati i roditelji.

Želimo postići obiteljsko okruženje u vrtiću kako bi se i dijete i roditelji osjećali sigurnije.

BITNE ZADAĆE

1. Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznjama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.

2. Osigurati uvjete za promicanje cijelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti.

3. Ponudom raznih programa omogućiti djetetu i roditeljima pravo na izbor programa i sudjelovanje u njihovoj provedbi.

4. Uspostaviti organizaciju rada koja će tijekom godine moći mijenjati i usuglašavati s konkretnim potrebama djece.

REDOVITI PROGRAM

10-satni program

Dječji vrtić Točkica smještava 28-ero djece, od navršene 1 godine života do polaska u školu formirano u jednu mješovitu skupinu.

U toj mješovitoj skupini uvest ćemo program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa, ukoliko se pokaže interes.

Voditelji engleskog programa bit će odgojitelji koji su za to osposobljeni.

Radno vrijeme vrtića počinje u 07.00 sati i traje do 17.00 sati uz uvažavanje potreba roditelja.

Pedagoška godina započinje 01.rujna 2023.godine a završava 31.kolovoza 2024.godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 251 radnih dana.

U ljetnim mjesecima, točnije u srpnju i kolovozu, broj djece je smanjen, te će vrtić biti zatvoren. Točan datum odredit će se na Upravnom vijeću.

PLAN POTREBNIH RADNIKA

Ove pedagoške godine broj zaposlenih djelatnika je pet, dva odgojitelja  (jedan s funkcijom ravnatelj), jedan  pomoćni radnik,  spremačica te stručnjak zaštite na radu.

RADNO VRIJEME ODGAJATELJA

Odgajatelji rade u cik-cak turnusima (jedan dan prije podne, drugi dan poslije podne).

Zajednički rad – poklapanje ovisi o potrebi. Radno vrijeme može se mijenjati u tijeku godine.

USTROJSTVO RADNOG VREMENA DJELATNIKA

Svi djelatnici u vrtiću dužni su sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, u punom random vremenu ostvariti 40 sati rada tjedno.

Odgojitelji

Odgojitelji u neposrednom radu s djecom ostvaruju 27,5 sati rada tjedno, a preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena, utvrđuje se za ostale poslove iz djelokruga rada odgojitelja.

Neposredan rad s djecom odvija se u dnevnoj cik-cak smjeni.

Ostatak radnog vremena do 40 sati tjedno, provode u planiranju i programiranju rada, pripremi za neposredan rad i valorizaciju rada, skupnom i individualnom stručnom usavršavanju, suradnji s roditeljima i ostalim društvenim čimbenicima, u radu stručnih skupina i ostalim zaduženjima.

Svaki djelatnik zadužuje se godišnjim fondom sati rada, o čemu se vodi mjesečna evidencija, koju vodi ravnatelj vrtića

STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZAPOSLENIKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

MJESECBR.DANASUBOTENEDJELJEPRAZNICIRADNI DANINEPOSR. RAD h,minOSTALI POSLOVI h,minSTANKA   h,minUKUPNO SATI RADA
09./233054021115,3042,0010,30168
10./233145022121,0044,0011,00176
11./233044121115,3042,0010,30168
12./233155219104,3038,0009,30152
01./243144122121,0044,0011,00176
02./242944021115,3042,0010,30168
03./2431        55021115,3042,0010,30168
04./243044121115,3042,0010,30168
05./243144221115,3042,0010,30168
06./243055119104,3038,0009,30152
07./243144023126,3046,0011,30184
08./243154220110,0040,0010,00160
  UKUPNO  366  53  52  10  251  1380,30  502,00  125,30  2008,00  

Neposredni rad sa djecom u skupini iznosi 27,30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – prateći poslovi iznosi 10 sati tjedno i pauza 2,30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5,30 minute, prateći poslovi dnevno iznose 2,00 sata, a pauza dnevno iznosi –30 minuta.

Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada, a u skladu sa Zakonom o radu.

Na osnovu ukazanih potreba, realizacije globalnog cilja u odgojno-obrazovnom radu, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica pratećih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, a od koje će se cca 10% realizirati izvan ustanove dok će ostatak biti realiziran u vrtiću.

Svaki odgojitelj dobiva rješenje za realizaciju satnice kako neposrednog rada tako i prateće satnice.

Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja

Radnih dana godišnje                                    251 x 8  sati  =  2008 sati

raspoređeno na:   1. rad s djecom                  251 x 5,30 sati  =  1380,30 sati

                             2. prateći poslovi               251 x 2 sata  =  502  sati

                             3. stanka                             251 x 0,30sati  =  125,30 sati

Struktura tjednog zaduženja odgojitelja

Radnih dana tjedno                                        5 x 8 sati = 40 sati

Raspoređeno na:   1. rad s djecom                5 x 5,30 sati = 27,30 sati

                             2. prateći poslovi               5 x 2  sata = 10 sati                             

                               3. stanka                           5 x 0,30 sati = 2,30 sati

PRATEĆI POSLOVI ODGAJATELJA

 1. planiranje, pripremanje i valorizacija
 2. suradnja s roditeljima
 3. odgojiteljsko vijeće
 4. radionice i radni sastanci
 5. stručno usavršavanje i stručni skupovi
 6. ostalo: svečanosti, posjete, izleti
 7. stanka
 8. ukupno

S obzirom da smo mali vrtić, dio satnice će se odgojitelji dogovarati s ravnateljicom.

STRUKTURA FONDA SATI ODGOJITELJA U OKVIRU 40-SATNOG RADNOG TJEDNA

I. NEPOSREDAN RADSATI  II. OSTALI RADSATI
Neposredan rad s djecom  27,5-planiranje -pripremanje -valorizacija  6,5
  -suradnja s roditeljima1
-radionice i odg. Vijeće0,5
-individualno i stalno stručno usavršavanje  1,5
-ostali poslovi: -svečanosti, izleti0,5
-pauza2,5
27,5 12,5
 Ukupno:40

Prema  Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i dalje ostaje 40-satno radno vrijeme (27,5 neposrednog rada i 12,5 sati ostalih poslova).

Dječji vrtić će prema potrebi imati vanjske suradnike logopeda, psihologa i pedagoga.

KRAĆI PROGRAMI

Ponudom raznih kraćih programa utječemo na ostvarivanje dječjih prava na igru i razonodu, te na sudjelovanje u kulturnim, umjetničkim i rekreativnim djelatnostima.

Kroz razne programe utječemo na razvoj djetetova interesa za razna područja izražavanja i stvaranja, kao i razvoj osobnih kreativnih potencijala.

U kraće programe uključuju se djeca prema vlastitom izboru i odabiru roditelja.

Svi programi odvijaju se u našem objektu u kojem postoje najbolji uvijeti za njihovu realizaciju.

Od toga im je ponuđeno:

IGRAONICA S ENGLESKIM JEZIKOM

MALA ŠKOLA SPORTA

USTROJSTVO KRAĆIH PROGRAMA

Bit će utvrđeno nakon upisa.

MATERIJALNI UVIJETI

BITNE ZADAĆE

 1. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva za rad u odgojnoj        skupini, uvažavajući specifičnosti u odnosu na dob djece, koncepciju i vrstu programa.
 2. Posebnu pažnju posvetiti nabavi suvremene didaktite i opreme, koja će pozitivno utjecati na dijete.
 3. Dopuna i održavanje opreme igrališta

  PLAN NABAVE I DOPUNA DIDAKTIKE

 • nabava didaktike i igračaka
 • nabava novije stručne literature
 • nabava audio-kazeta i cd-a
 • nabava raznog tekstila, neoblikovanog materijala
 • niz drugih manjih stvari koje su potrebne za nesmetan rad u skupini
 • redovna nabava potrošnog materijala
 • preuređenje centara
 • opremanje dvorišta


ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvijet koji mora biti zadovoljen.

Primjenit ćemo koncepciju “Vrtić-dječja kuća” te osigurati nužnu razinu:

 • institucionalnog i grupnog ozračja u kojima se dijete osjeća zaštićeno i sretno, kako u međusobnim odnosima s drugom djecom, tako i u odnosima s odraslima
 • fleksibilnu organizaciju vremena i prostora, koje su osnovni preduvijet za življenje djeteta u vrtiću u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

U ovoj pedagoškoj godini posebnu pozornost posvetit ćemo razini kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti: kako djece tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

ZADAĆASTRATEGIJANOSITELJIDINAMIKA
Odgoj i obrazovanje za prava djeteta rasvijetliti s aspekta razvoja ličnosti-težište rada na afektivnom i psihomotoričkom području, s postepenim povećanjem intelektualnog aspekta (razina stjecanja pojma o sebi, o sličnostima i različitostima među djecom, a jednakim pravima svih unutar grupe-osobna pripadnost grupi)   -početni napori u izgradnji stavova o pravima djeteta i njihovoj praktičnoj primjeni s obzirom na poštivanje drugih osoba i zalaganje za prava drugih      odgojitelji stručni tim        kontinuirano

Zasupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planovima skupine-prema dominantnim potrebama i osobinama djece specifičnima za pojedinu dob.

Osnovne tematske cjeline za sveukupni odgojno-obrazovni rad u vrtiću su:

To sam ja, Moja obitelj, Moji prijatelji, Moja ulica, Moje naselje, Moj grad, Svijet u kojem živimo, U susret školi

Sadržaji i teme se razrađuju prvenstveno u skladu sa ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta, te prema specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva djeteta/djece.

OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Proslave, blagdani i radosna zbivanja

Redovni  odgojni-obrazovni rad obogaćuje se obilježavanjem blagdana, proslavama, predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama – prema planovima, tematskim cijelinama i projektima koji se ostvaruju u skupini.

Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja

1.Dječji tjedan………………………………1 tjedan u listopadu

2.Jesenske svečanosti……………………….kraj listopada

3.Gradovi prijatelji djece…………………...listopad

4.Dani zahvalnosti za plodove zemlje

         -dani kruha…………………………..10 listopada

         -svjetski dan hrane…………………..16 listopada

5.Mjesec knjige…………………………….15 listopad-15 studeni

6.Svjetski dan štednje……………………...31 listopad

7.Adventski blagdani

         -Sv. Barbara…………………………4 prosinca

         -Sv. Nikola…………………………..6 prosinca

         -Sv. Lucija…………………………..13 prosinac

         -Božić……………………………….prosinac

8.Nova Godina…………………………….prosinac

9.Pokladna slavlja…………………………veljača

10.Valentinovo……………………………14 veljača

11.Prvi dan proljeća………………………21 ožujak

12.Svjetski dan voda………………………22 ožujak

13.Uskrsni blagdani……………………….travanj

14.Dan planeta Zemlje…………………….22 travanj

15.Praznik rada…………………………….1 svibanj

16.Majčin dan………………………………svibanj

17.Dan športa………………………………27 svibanj

18.Završne svečanosti……………………...svibanj

19.Dan državnosti………………………….25 lipanj

20.Predstave odgojitelja za djecu………….tijekom godine

21.Predstave kazališnih grupa,

     posjete kazališnim predstavama………..tijekom godine

SOCIJALNA SKRB O DJECI

Dječji vrtić “Točkica” će programe socijalne skrbi o djeci ostvarivati u pedagoškoj godini 2023./2024. U suradnji s centrima za socijalnu skrb.

Suradnja se ostvaruje kroz više vidova:

 • Upis djece s preporukom centra za socijalnu skrb
 • Davanje mišljenja o roditeljskoj skrbi na zahtjev centra za socijalnu skrb
 • Prijava zanemarivanja djece centru za socijalnu skrb
 • Prijava sumnje na zlostavljanje djece centru za socijalnu skrb i drugo

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Kroz individualne i skupne oblike stručnog usavršavanja želimo postići:

 • što veću kompetentnost odgojitelja za prepoznavanje poremećaja u ponašanju kod predškolske djece
 • obnova i nadogradnja teoretskih znanja o cjelokupnom razvoju djeteta (razvojna karta)

Ove pedagoške  godine provodit ćemo:

 • razvijanje svijesti o važnosti rane intervencije kod pojave poremećaja
 • razvijanje svijesti o važnosti razvijanja pozitivne slike o sebi
 • primjena stručnog usavršavanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu
 • izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema pravima i potrebama djece

INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE

Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta, prilagodba djece na početak polaska u vrtić, oblikovanje simulativne sredine, poticanje djece na stvaralačko oblikovanje životne sredine, integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u redovni sustav, stimulacija općeg razvoja djece u godini pred polazak u školu.

Bitna zadaća individualnog usavršavanja: - istraživanje i preispitivanje osobne uloge vezane uz razvojne potrebe djece kao i senzibilizacija prema djeci sa posebnim potrebama.

SURADNJA S RODITELJIMA

Roditelji se mogu upoznati sa grupnim ozračjem, fleksibilnom organizacijom prostora i vremena, te spoznati važnost izvan obiteljskog konteksta za rani razvoj djeteta. Želimo uključiti i roditelje u igraonice.

BITNA ZADAĆASTRATEGIJA I SADRŽAJINOSITELJIDINAMIKA
nastojati aktivnije ukljčiti roditelje u partnerski odnos roditelj-odgojitelj, odnosno obitelj-vrtić1.Uvažavanje roditelja kroz isticanje važnosti vrijednosti obiteljskog odgoja, prihvaćanje roditeljske inicijative i osiguravanje prava na utjecaj, odlučivanje i sudjelovanje u izvanobiteljskom odgoju. 2.Informativna i stručna potpora roditeljima kroz razne načine informiranja (roditeljski sastanci, plakati, brošure, kutić za roditelje) 3.Pomoć u stjecanju znanja i roditeljskih vještina kroz radionice 4.Mogućnost zajedničkog sudjelovanja roditelja i djeteta u raznim događajima i akcijama u vrtiću 5.Veća zajednička angažiranost roditelja i vrtića u javnim raspravama i akcijama vezanim za skrb i odgoj i obrazovanje djece          odgojitelji roditelji stručni tim          kontinuirano

Ove godine ukoliko nam epidemiološka situacija ne dopusti nažalost nećemo biti u mogućnosti ostvariti zajednička druženja s roditeljima, radionice i ostale aktivnosti gdje nam djeca sudjeluju u suradnji s roditeljima.

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Želimo raditi na osvještavanju šire zajednice o važnosti odgoja i zaštiti prava djeteta, kako bi sveobuhvatnim djelovanjem stvarali poticajno okruženje u kojem bi dijete živjelo svoja prava i istovremeno uvažavalo prava drugih.

ZADAĆE

 • suradnja sa stručnim institucijama i ustanovama radi unapređivanja odgojne prakse i stručnog usavršavanja
 • suradnja radi osiguravanja materijalnih uvjeta za djelatnost vtića
 • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom  “Medosport” iz Zagreba
 • suradnja sa sportsko-rekreativnom udrugom  “Surfići” iz Zaprešića

suradnja s ostalim ustanovama i institucijama na području na kojem vrtić djeluje

S obzirom na epidemiološku situaciju u suradnji sa Stožerom i epidemiolozima vidjet ćemo da li možemo neke zadaće ostvariti ne ugrožavajući djecu, njihovu obitelj te odgojitelje.

GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA

BITNE ZADAĆE

 1. Kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju zadaća u svim segmentima rada, kako bi uspješnije djelovali u oživotvorenju dječjih prava
 2. Osobnim zalaganjem i u suradnji s nadležnim institucijama pravovremeno osigurati uvjete za kvalitetan i uspješan rad u vrtiću
 3. Osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga
 4. Konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića
 5. Rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom programu
 6. Upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću
 7. Praćenje potrebe djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgojitelja
 8. Poticati razvojnu djelatnost na pravovaljano reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom
 9. Pomoć i konzultacija s roditeljima u svezi izbora odgovarajućih programa za dijete.
SADRŽAJ RADASURADNICI
  USTROJSTVO RADA   - postaviti u skladu s Koncepcijom “Vrtić – dječja kuća” u objektu   - rad na formiranju, pored redovnog i     drugih oblika kraćih programa   - osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga   - praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta i održavanju prostora   - konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine        - ravnatelj     - odgojitelji - ravnatelj   - ravnatelj       - zdravstveni voditelj       - ravnatelj
  MATERIJALNI UVIJETI   - osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, literature i drugog za rad s djecom   - sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog materijala te literature odgojnim djelatnicima   - praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekta i drugih potreba   - kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za prehranu djece i odraslih   - pratiti izvršenje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja – korisnika usluga        - odgojitelji       - odgojitelji       - čistačica       odgojitelji i glavni kuhar
  ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD   - rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih djelatnika, radi adekvatnog ostavljanja zadaće   - konzultacije i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada stručnih suradnika i svih ostalih programa rada   - suradnja sa stručnim suradnicima, odgajateljima i roditeljima putem skupina i individualne suradnje na unapređivanju rada s djecom   - praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu   - sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti sa djecom i odgajateljima        - odgojitelji i roditelji         - odgojitelji i ravnatelj       - odgojitelji i roditelji                 - odgojitelji,ravnatelj i stožer  
  IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE   - dogovor i usklađivanje mišljenja za stručno usavršavanje (radionice, seminari, predavanja) – podrška u radu svakog člana kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno-obrazovnom radu   - organizacija stručnih predavanja u suradnji sa vanjskim čimbenicima   - pripremanje sjednica odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima   - praćenje i pružanje stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u vođenju pedagoške dokumentacije, zajedno sa ostalim članovima razvojne djelatnosti   - usklađivanje mišljenja prilikom odabira stručne literature          - odgojitelji i stožer       - vanjski suradnici             - odgojitelji         - odgojitelji i ravnatelj
  SURADNJA S RODITELJIMA   - rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom progamu s pojačanim udjelom engleskog jezika   - roditelje djece koja odlaze na zimovanje odnosno ljetovanje   - upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću     - svakodnevni susreti roditelja          - ravnatelj i stožer             - ravnatelj i odgojitelji       - roditelji    
  SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA   - razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti     - suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije     - suradnja sa MUP Zaprešić - suradnja sa knjižnicom A. Kovačić            - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO                      
  RAD ORGANA UPRAVLJANJA   - voditi brigu o radu Upravnog vijeća   - rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća   - rad na provedbi odluka organa upravljanja   - davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću          - članovi Upravnog vijeća
  RAZVOJNA DJELATNOST   - zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju djelatnosti, kao i analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i vrednovanja   - usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju različitih programa i drugih aktivnosti u vrtiću u odnosu na njihovo okruženje   - praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgajatelja   - poticati razvojnu djelatnost na pravovremeno reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom   - praćenje realizacije postavljenih zadaća   - sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odg. vijeću i rad u radionicama - razmjena mišljenja sa članovima razvojne djelatnosti o svim bitnim pitanjima u procesu rada        - odgojitelji i ravnatelj         - suradnici kraćih programa         - ravnatelj       - ravnatelj                 - svi djelatnici  

POPIS LITERATURE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 1. “Odgajam li dobro svoje dijete?”,; G. B. Flander, A. Karlović
 2. “Potraga za blagom u našoj djeci:knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgojitelje.”; J. Prekop, G. Hutner
 3. “Dijete – istraživač i stvaralac”,; A. Došen Dobud
 4. “Metodika likovne culture djece rane i predškolske dobi”; Laura Herceg, Anita Rončević, Bogomil Karlavaris
 5. “Djeca otkrivaju tajne svijeta”, A. Došen Dobud
 6. “Ja hoću i mogu više”,; J. Cvetković Lay
 7. “Malo dijete-veliki istraživač”; A. Došen Dobud
 8. “Nove perspective izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima”; Vesna Bilić
 9. “Dijete i kriza”; Bujišić
 10. “Od poslušnosti do odgovornosti: kompentencija u pedagoškim odnosima”; J. Juul
 11. “Svako dijete može naučiti pravila”; Kast-Zahn
 12. “Znati reći “NE” mirne savijesti”,; J. Juul
 13. “Tajna sretne djece”,; S. Biddulph