DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA“

ZAPREŠIĆ, J. Malekovića 22a

 

KLASA: 601-02/15-01/02

URBROJ: 238/33-142 -15-01

 

 

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) ravnateljica Klara Čičak, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje DV „Točkica“

 

 

I.

Imenuje se Klara Čičak, ravnateljica Dječjeg vrtića Točkica , kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.

 

 

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje se odnose na rad Vrtića, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica:

__________________

Klara Čičak

Dostaviti:

  1. Službenik za informiranje
  2. Oglasna ploča Vrtića
  3. Internetska stranica Vrtića