INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

OPĆENITO

Dječji vrtić Točkica , kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke građana (ispitanika).
Odgovorni smo za adekvatnu zaštitu osobnih podataka te se u tom smislu pridržavamo svih propisa o obradi, zaštiti povjerljivosti, postupanju s osobnim podacima i čuvanju istih. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Posebno obazrivo postupamo s osobnim podacima djece, koja imaju posebnu zaštitu u pogledu podataka koje prikupljamo te dalje obrađujemo i pohranjujemo.

Ovim putem Vas informiramo o Vašim pravima koja imate kao ispitanici temeljem čl. 13. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kako bi bili upoznati o svrhama radi kojih upotrebljavamo Vaše osobne podatke, pravnoj osnovi za obradu, razdobljima pohrane i dr., a osobito o Vašim pravima koja imate kao ispitanik u vezi s obradom osobnih podataka.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca („ispitanik“) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i dr.).

Dječji vrtić Točkica  određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka, u kojem kontekstu se smatra voditeljem obrade. Voditelj obrade odgovoran je za obradu podataka koji se prikupljaju s točno određenom svrhom uz odgovarajući pravni temelj. Podaci o voditelju obrade i predstavniku voditelja obrade su sljedeći:

 

Voditelj obrade podataka:

 

DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA “

ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

Predstavnik voditelja obrade:
Ravnateljica: Klara Čičak

DJEČJI VRTIĆ TOČKICA , OIB:  95179755385

telefon-mobitel: 091/5349473, e-mail: klara.cicak@gmail.com

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi i obavljanja poslova koje Dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti, koje djelatnosti Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javnu službu, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Statutom Dječjeg vrtića Točkica (objavljen na www.djecjivrtictockica.hr ) te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost te prava i obveze Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove.
Za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti, dužni smo prikupiti i podatke iz posebnih kategorija osobnih podataka (npr. podatke koji se odnose na zdravlje).

Obrada osobnih podataka nužna je za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i to:
- ostvarivanja redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
-ostvarivanja programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
- ostvarivanja programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
-ostvarivanja programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina;
-ostvarivanja programa predškole;
- ostvarivanja programa ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Obrada osobnih podataka nužna je i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti i to:
-upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije;
-izdavanje potvrda i mišljenja;
-upisivanje podataka o Dječjem vrtiću Točkica u zajednički elektronički upisnik.

 

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

 

Vaše podatke obrađujemo zakonito, samo i u mjeri ako je:
-obrada nužna za izvršavanje ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili drugog ugovora (npr. Ugovora o radu i dr.) za obavljanje poslova iz djelatnosti Dječjeg vrtića Točkica u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
-obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Zaprešić, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
-ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
-obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika (osobito djece) ili druge fizičke osobe;
-obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
-obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Dječjeg vrtića Točkica ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi i temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Ovdje posebno napominjemo da je naš legitimni interes zaštita osoba (osobito djece), kao i zaštita imovine. Stoga u pojedinim objektima Dječjeg vrtića Točkica imamo videonadzor. Prostori pod videonadzorom su kao takvi označeni posebnom oznakom. Također, u svrhu zaštite osoba (osobito djece) i imovine, možemo prikupljati osobne podatke osoba koje pristupaju našim objektima.

 

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA

 

Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše osobne podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nadležni Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo financija (Porezna uprava), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija, Državni zavod za statistiku.
Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.
Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza, kada je zakonom propisana obveza slanja takvih podataka.

 

NAČIN NA KOJI DJEČJI VRTIĆ TOČKICA  PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

 

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika, odnosno od nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, ukoliko je ispitanik dijete. U iznimnim situacijama osobne podatke prikupljamo od trećih osoba, ukoliko za to postoji pravna osnova.
Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran i o izvoru osobnih podataka te kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ.

Ukoliko odbijete dati pojedine osobne podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, odnosno podatke koji su nužni za poštovanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne ili zakonske obveze.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko smo zakonski obvezni čuvati određene podatke, odnosno koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Podatke pohranjujemo dok traje naša zakonska obveza ili ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. U slučaju pokretanja i vođenja sudskog ili drugog postupka, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka takvog postupka. Također, ako podnesete pritužbu ili prigovor na obavljenu uslugu ili obradu osobnih podataka, Vaše ćemo podatke čuvati do dovršetka postupka po pritužbi/prigovoru, sve u skladu s važećim propisima.
Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole pohranjujemo dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju, a najkasnije do opoziva privole.

 

PRAVA ISPITANIKA

 

Kao ispitanik imate sljedeća prava:
-pravo na pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za određivanje tog razdoblja;
-pravo na ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih osobnih podataka;
-pravo na brisanje osobnih podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
-pravo na ograničenje obrade podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
-pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade (ako je primjenjivo, odnosno ako je tehnički izvedivo);
-pravo uskrate privole, ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli;
-pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

Dječji vrtić Točkica  ne vrši automatizirano pojedinačno donošenje odluka niti izradu profila.

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva ili pritužbe u pisanom obliku službeniku za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka
Dječji vrtić Točkica

Josipa Malekovića 22a, 10290 Zaprešić
e-mail: klara.cicak@gmail.com

 

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti nadzornom tijelu:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr

 

DJEČJI VRTIĆ TOČKICA
Ravnateljica:
Klara Čičak

U Zaprešiću, 10.travnja 2019