Temeljem odredbi članaka članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), a uz prethodnu suglasnost osnivača Klare Čičak od 10.11.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Točkica“, na sjednici održanoj dana 11.11.2022. donosi

 

S T A T U T

Dječjeg vrtića «Točkica»

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Dječji vrtić «Točkica» je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja i

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

Članak 2.

      Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo rada Dječjeg vrtića «Točkica» (u daljnjem tekstu: vrtić), status, naziv i sjedište dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost dječjeg vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način pružanja usluga, radno vrijeme vrtića, ovlasti i način odlučivanja i upravljanja dječjim vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje dječjeg vrtića.

      Dječji vrtić je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja u skladu s potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 3.

      Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić «Točkica».

Sjedište dječjeg vrtića je u Zaprešiću, Josipa Malekovića 22a.

Osnivač vrtića je fizička osoba: Klara Čičak.

Vrtić je  osnovan   odlukom o osnivanju ustanove i upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača vrtića.

Naziv dječjeg vrtića mora biti istaknut na  zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

 

 

III.  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 4.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad vrtića.

Ravnatelj može dati specijalnu ili generalnu punomoć drugoj osobi da zastupa dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbom zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

Članak 5.

Vrtić u svom poslovanju koristi:

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić „Točkica“, Zaprešić, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

         2. Pečat  četvrtastog oblika, širine 48mm i dužine 23mm

i u njemu je upisan puni naziv i sjedište Vrtića.

Pečatom  iz stavka 1.točke 1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

Pečatom iz stavka 1.točke 2. ovog članka ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

O broju pečata i štambilja odlučuje osnivač.

 

 

 

 1. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 6.

     Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu ustanove.

Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

Članak 7.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, ostvarena se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove u skladu s aktom o osnivanju i statutom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ostvarena dobit ustanove može se upotrijebiti i na druge načine, uz odgovarajuću primjenu propisa o trgovačkim društvima, temeljem odluke osnivača u skladu s aktom o osnivanju i statutom.

Ako to nije u suprotnosti sa zakonom, osnivač može dobit ustanove upotrijebiti za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.

O raspodjeli dobiti Vrtića može odlučivati i osnivač sukladno zakonu i odluci osnivača o obavljanju osnivačkih prava.

 

Članak 8.

Osnivač osigurava prostor i potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti ustanove. Osnivač je dužan u slučaju da vrtić poslije s gubitkom, pokriti cjelokupni gubitak dječjeg vrtića.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

 

 

Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

 • promijeniti djelatnost,
 • osnovati drugu pravnu osobu,
 • udružiti se u zajednicu ustanova,
 • dugoročno se zadužiti,
 • davati jamstva za kreditno zaduživanje,

-     steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu,

 • steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi 5.000,00 kn,
 • izdavati mjenice i druga sredstva plaćanja vrijednost kojih prelazi 5.000,00 kn,
 • odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Vrtića,
 • mijenjati namjenu objekata i prostora Vrtića.

 

 

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 9.

Djelatnost vrtića je  predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

- programe za darovitu djecu predškolske dobi,

- programe za djecu pripadnika nacionalnih manjina,

- programe predškole i

- druge odgojno-obrazovne programe.

            Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, vrtić može izvoditi programe sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda.

 

Članak 10.

Program zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece u dječjim vrtićima utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo te se obvezno primjenjuje za svu djecu rane i predškolske dobi uključenu u radni i predškolski odgoj i obrazovanje u dječjim vrtićima.

Program socijalne skrbi u dječjim vrtićima utvrđuje ministar nadležan za socijalnu skrb.

Programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministar nadležan za zdravstvo i ministar nadležan za socijalnu skrb donose odlukom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje.

Programe iz članka 9. ovog Statuta vrtić provodi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

          Uz djelatnost za koju je osnovan, dječji vrtić može obavljati i one djelatnosti koje služe obavljanju temeljnih djelatnosti, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu, ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljnu djelatnost.           

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz  članka 9. ovog Statuta mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.

            Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 4. i 6. ovog članka, te nakon izvršnosti rješenja iz st. 7. ovog članka, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa, odnosno, izmijenjenog programa.

            Osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta, te podnijeti zahtjev radi ocjene sukladnosti tog akta sa Zakonom.

 

                                                  Članak 11.

          Vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

          Kao javne ovlasti vrtić obavlja sljedeće poslove:

- upise djece u vrtić i ispise djece iz vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

- izdavanje potvrda i mišljenja,

- upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

 

Članak 12.

Odluku o promjeni naziva, sjedišta odnosno djelatnosti donosi Upravno vijeće vrtića, na prijedlog osnivača vrtića.

Članak 13.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića u pravilu svakih 5 godina, a u skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene, a njime se utvrđuju programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i način vrednovanja programa.

Vrtić može uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i osnivača provoditi eksperimentalne kurikulume s ciljem unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 14.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu koja traje od 01. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog  rada, programe zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja djece, programe socijalne skrbi  kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 15.

            Upisi u vrtić se mogu provoditi elektroničkim putem.

Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se odlukama ministra obrazovanja sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 16.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te izvješća o njegovu ostvarivanju.

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost Osnivača.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

Pedagoška i zdravstvena dokumentacija vode se u pisanom ili elektroničkom obliku.

 

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA

 

Članak 17.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Unutarnjim ustrojstvom vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad vrtića kao javne službe.

Na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu prethodnu suglasnost daje osnivač.

 

Članak 18.

Tjedno radno vrijeme dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, u pravilu u pet radnih dana.

 Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača vrtića.

Radno vrijeme dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

Dnevni odmor zaposlenika vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

Uredovno radno vrijeme vrtića se određuje prema potrebama korisnika, stranaka i drugih građana, a utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada u skladu s odlukama osnivača i općim aktima vrtića.

Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja,  na oglasnoj ploči vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu vrtića.

 

 

VII.  UPRAVLJNJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 19.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće dječjeg vrtića ima pet  članova.

Osnivač imenuje tri člana, jedan član se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, a jednog člana biraju roditelji djece korisnici usluga.

Članak 20.

Mandat članova Upravnog vijeća traje pet godina, a iste osobe mogu ponovo biti imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća. Mandat roditelja korisnika usluge može prestati i prije ukoliko roditelj prestane biti korisnik usluge.

Članovi Odgojiteljskog vijeća biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća tajnim glasanjem iz redova kandidata koji se može sam predložiti ili može biti predložen i koji je prihvatio kandidaturu. Izabran je kandidat koji osvoji najveći broj glasova.

Poziv na sastanak roditelja za izbor člana Upravnoga vijeća predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića s naznačenim datumom, vremenom i mjestom održavanja te dnevnim redom sastanka Vrtić objavljuje na oglasnim pločama Vrtića u pravilu sedam dana prije održavanja istog. Kandidat se bira javnim glasanjem iz redova kandidata koji se mogu sami predložiti ili mogu biti predloženi i koji je prihvatio kandidaturu. Izabran je kandidat koji osvoji najveći broj glasova prisutnih roditelja. O izboru predstavnika roditelja za člana Upravnoga vijeća se vodi zapisnik.

Članak 21.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

- sam zatraži razrješenje,

- ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,

- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša i

- izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća, uz suglasnost Osnivača.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član imenuje se u roku od 30 dana, na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

Članak 22.

Upravno vijeće vrtića kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja sljedeće poslove:

 1. uz suglasnost Osnivača:

- donosi Statut,

  - donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,

- odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića,

- odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,

- odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,

- odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina pojedinačna vrijednost kojih prelazi 5.000,00 kuna,

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 5.000,00 kuna,

- odlučuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 5.000,00 kuna,

- odlučuje o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 5.000,00 kuna,

- odlučuje o načinu raspolaganja dobiti Vrtića,

- odlučuje o pokriću gubitka Vrtića,

- odlučuje o promjeni namjene objekata i prostora Vrtića,

- donosi plan upisa djece za pedagošku godinu,

- odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Vrtića,

 1. predlaže Osnivaču:

- promjene naziva i sjedišta Vrtića,

- statusne promjene Vrtića,

- imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,

 1. donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:

- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića,

- donosi kurikulum Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,

- donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,

- donosi odluku o objavi natječaja i odlučuje o zasnivanju radnog odnosa radnika, osim o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana kad obavljanje poslova ne trpi odgodu,

- odlučuje o prestanku radnog odnosa radnika,

- odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,

- odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,

- razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Vrtića,

- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića te obavlja sve druge poslove koji nisu izričito stavljeni u nadležnost drugih tijela Vrtića.   

 

Članak 23.

            Upravno vijeće radi na sjednicama.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje njegov predsjednik.

U radu Upravnoga vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj vrtića.

Sjednicama Upravnoga vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik Upravnoga vijeća i ravnatelj vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnoga vijeća.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnoga vijeća se pobliže određuje Poslovnikom o radu Upravnoga vijeća.

           

 

VIII.   RAVNATELJ  DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 24.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Ravnatelj:

- organizira i vodi rad i poslovanje vrtića

- predstavlja i zastupa vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića i odgovara za zakonitost rada vrtića

- predlaže Upravnom vijeću donošenje statuta i drugih općih akata vrtića

- predlaže Godišnji plan i program rada vrtića

- provodi odluke Upravnog vijeća

- brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića

- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem vrtića iz svog djelokruga

- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana

- predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju odnosno oglasu za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana

- potpisuje ugovore o radu i druge akte vrtića

- podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju vrtića

- organizira rad i obavlja raspored radnika

- odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika vrtića

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odlukom o osnivanju, statutom i drugim općim aktima vrtića.

          Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad vrtića.

 

Članak 25.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova odgojitelja i stručnih suradnika.

Osobu iz st.1. ovog članka određuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja  u pravilu za svaku pedagošku godinu.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 26.

     Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
 4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena

    viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu

   polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. ovoga Zakona,

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu

  odgojitelja ili stručnog suradnika.

     Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

            Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

            Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

            Na temelju odluke osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

 

Članak 27.

     Ako se na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

     Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. Na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića, ali najdulje na vrijeme od godinu dana.

     Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
 4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena

    viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. ovoga Zakona.

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Članak 28.

     Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakonu o ustanovama.

 

 

 1. STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 29.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojno-obrazovni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima vrtića.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama kojima predsjedava ravnatelj vrtića.

Odgojiteljsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Odgojiteljskog vijeća.

Odgojiteljsko vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Odgojiteljskog vijeća.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Odgojiteljskog vijeća se pobliže određuje Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća.

 

 

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

 

Članak 30.

            Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

            Suradnja dječjeg vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanka skupine roditelja te na drugi način.

            Međusobna prava i obveze vrtića i roditelja odnosno skrbnika djece vrtić može urediti svojim općim aktima.

 

 

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 31.

Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

Članak 32.

Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje osnivač.

 

 

XII.  OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 33.

            Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

 • Statut
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 34.

Opći akti dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, danom nakon dana obave na oglasnoj ploči.

Ravnatelj vrtića je dužan Statut vrtića kao javne službe dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

 

XIII.   RADNI ODNOSI

 

Članak 35.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade odgojno-obrazovni radnici: odgojitelji i stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica koji moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja.

Odgojitelji i stručni suradnici i ravnatelj su se obvezni stručno usavršavati sukladno propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje, a zdravstvena voditeljica sukladno propisima koje donosi ministar nadležan za zdravstvo.

U dječjem vrtiću rade i ostali radnici.

U dječjem vrtiću ne može raditi osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnosi u vrtiću uređuju se sukladno propisu kojim se uređuje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te općim propisima o radu.

Radni odnosi u dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

 

XIV.   JAVNOST RADA

 

Članak 36.

Rad vrtića je javan.

Vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili radnik vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

Vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

            Ravnatelj imenuje Povjerenika za informiranje koji rješava zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

 

 1. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 37.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima dječjeg vrtića i njegovog osnivača.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u dječjem vrtiću.

Članak 38.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 39.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

 

XVI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 40.

            Osobni podaci fizičkih osoba mogu se u vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

            U vrtiću se mogu obrađivati osobni podaci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.

            Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

            Vrtić će obradu i zaštitu osobnih podataka regulirati općim aktom.

 

 

XVII.  NADZOR

 

Članak 41.

Nadzor nad radom dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće te radnici vrtića su dužni surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 

XVIII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

 

Članak 42.

U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 

 

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 43.

Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

 

Članka 44.

Vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

 

 

Članak 45.

Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša vrtića.

Program rada vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Vrtića.

 

 

 1. OBRANA

 

Članak 46.

Vrtić je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

 

 

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 47.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića od 17.11.2008. godine.

Mandati Upravnog vijeća i ravnatelja koji su počeli teći prije stupanja na snagu ovoga Statuta će trajati do svoga isteka.

 

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića.

 

 

 KLASA: 601-02/22-02/05                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

URBROJ: 238/33-142-22-1

Zaprešić, 11.11.2022.                                                            ________________

                                                                                                    Danijel Čičak

                                                   

 

Utvrđuje se da je Osnivač Klara Čičak na ovaj Statut dala prethodnu suglasnost odlukom od 10.11.2022.

 

 

                                                                                                          OSNIVAČ

 

                                                                                                           _____________

                                                                                                          Klara Čičak

 

Ovaj Statut objavljen je na oglasnim pločama Vrtića dana 11.11.2022., a stupio je na snagu dana 19.11.2022.

 

Zaprešić, 19.11.2022.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                 RAVNATELJ

__________________________________                           ____________________        

      Danijel Čičak                                                                 Klara Čičak