S T A T U T

I IZMJENE STATUTA

Dječjeg vrtića «Točkica»

 

 

                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

Temeljem odredbi članaka 5., 12. i 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost osnivača od 21.10.2013. godine, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Točkica“, na sjednici održanoj dana 22.10.2013. donosi sljedeći

 

S T A T U T

Dječjeg vrtića «Točkica»

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Dječji vrtić «Točkica» je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje  sa sjedištem u Zaprešiću, J. Malekovića 22 a.

 

 

Članak 2.

Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo rada Dječjeg vrtića «Točkica», Zaprešić, J. Malekovića 22a, (u daljnjem tekstu: vrtić), status, naziv i sjedište dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost dječjeg vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvijeti i način davanja usluga, radno vrijeme vrtića, ovlasti i način odlučivanja i upravljanja dječjim vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje dječjeg vrtića.

Dječji vrtić je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane u skladu s potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

 

 

 

 

 

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 3.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dječji vrtić «Točkica».

Sjedište dječjeg vrtića je u Zaprešiću, J. Malekovića 22a

Osnivač vrtića je Klara Čičak iz Zaprešića, Ivana Vencla 30.

Vrtić je  osnovan   odlukom o osnivanju ustanove i upisan  u registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 2090724, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača vrtića.

Naziv dječjeg vrtića mora biti istaknut na  zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

 

 

III.  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 4.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbom zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Osnivač osigurava prostor i potrebnu opremu za normalno odvijanje programa. Osnivač je dužan u slučaju gubitka dječjeg vrtića, pokriti cjelokupni gubitak dječjeg vrtića.

 

Članak 5.

Vrtić u svom poslovanju koristi:

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis:Republika Hrvatska, Dječji vrtić „Točkica“, Zaprešić, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

         2. Pečat  četvrtastog oblika, širine 48mm i dužine 23mm

i u njemu je upisan puni naziv i sjednište Vrtića.

Pečatom  iz stavka 1.točke 1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

Pečatom iz stavka 1.točke 2. ovog članka ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

O broju pečata i štambilja odlučuje osnivač.

 

 

 

 

 1. IMOVINA VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 6.

Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže Vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu Vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

 

Članak 7.

Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruje dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno odluci Osnivača i ovom Statutu.

O raspodjeli dobiti Vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu i odluci Osnivača o obavljanju osnivačkih prava.

 

Članak 8.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

 

 

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 9.

Djelatnost Dječjeg vrtića «Točkica» je  predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

- programe za darovitu djecu predškolske dobi,

- programe za djecu pripadnika nacionalnih manjina,

- programe predškole,

- programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja i

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Programe iz stavka 2. ovog članka Vrtić provodi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Uz djelatnost za koju je osnovan, dječji vrtić može obavljati i one djelatnosti koje služe obavljanju temeljnih, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu, ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljnu djelatnost.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz st.2. ovog članaka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 5. ovog članka, te nakon izvršnosti rješenja iz st. 6 ovog članka, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa, odnosno, izmijenjenog programa.

Osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta, te podnijeti zahtjev radi ocjene sukladnosti tog akta sa Zakonom.

 

 

Članak 10.

Vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

Kao javne ovlasti Vrtić obavlja sljedeće poslove:

- upise djece u Vrtić i ispise djece iz Vrtića s vođenjem odgovarajuće     dokumentacije,

- izdavanje potvrda i mišljenja,

- upisivanje podataka o Vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Kada Vrtić u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

 

 

Članak 11.

Odluku o promjeni naziva, sjedišta odnosno djelatnosti donosi na prijedlog osnivača, Upravno vijeće vrtića.

 

 

 

 

 

Članak 12.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

 

Članak 13.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

 

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog  rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi  kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 14.

Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se sukladno odlukama ministra znanosti, obrazovanja i športa i propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 15.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Vrtića, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te izvješća o njegovu ostvarivanju.

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost osnivača, a u skladu s propisanim pedagoškim standardima.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA

 

Članak 16.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad Vrtića kao javne službe.

 

 

 

 

Članak 17.

Tjedno radno vrijeme dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, u pravilu u pet radnih dana.

Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom osnivača vrtića.

 

Radno vrijeme dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

Dnevni odmor zaposlenika vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja,  na oglasnoj ploči vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu vrtića.

 

 

 

VII.  UPRAVLJNJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 18.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće dječjeg vrtića ima pet  članova.

Osnivač imenuje tri člana, jedan član se bira iz sastava odgojiteljskog vijeća, a jedan član je predstavnik roditelja.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a iste osobe mogu ponovo biti imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

 

Članak 19.

Upravno vijeće vrtića kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

 • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
 • uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvijetima propisanim Aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića,
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa uz suglasnost osnivača
 • odlučuje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, a uz suglasnost osnivača
 • donosi na prijedlog ravnatelja statut i druge opće akte vrtića
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića.

 

Članak 20.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici

nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

 

 

VIII.   RAVNATELJ  DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 21.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

Ravnatelj:

- organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića,

- predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića i odgovara za zakonitost rada Vrtića,

- predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Vrtića,

- predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića,

- provodi odluke Upravnog vijeća,

- brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića,

- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga,

- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana,

- predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju odnosno oglasu za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana,

- potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića,

- podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića,

- organizira rad i obavlja raspored radnika,

- odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Vrtića

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Vrtića.

 

Članak 22.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova odgojitelja i stručnih suradnika.

Osobu iz st.1. ovog članka određuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja za svaku pedagošku godinu.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

 

 

 

Članak 23.

Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

 

 

Članak 24.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvijete odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

 

 

 1. STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 25.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće.

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima vrtića.

 

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

 

Članak 26.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja dječjeg vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanka skupine roditelja te na drugi način.

 

 

 

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 27.

Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Članak 28.

Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

 

 

Članak 29.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

 

 

XII.  OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 30.

Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

 • Statut
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

 

 

 

Članak 31.

Opći akti dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića.

 

XIII.   RADNI ODNOSI

 

Članak 32.

Radni odnosi u vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja, te općim propisima o radu.

Radni odnosi u dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

 

XIV.   JAVNOST RADA

Članak 33.

Rad vrtića je javan.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

 

 1. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 34.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima dječjeg vrtića i njegovog osnivača.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u dječjem vrtiću.

 

 

Članak 35.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 36.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

 

XVI.  NADZOR

 

Članak 37.

Nadzor nad radom dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće te drugi radnici vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 

 

 

XVII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

 

Članak 38.

U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 

 

XVIII. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 39.

Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

 

Članka 40.

Vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

 

 

Članak 41.

Vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Vrtića.

Program rada Vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Vrtića.

 

XIX. OBRANA

 

 

Članak 42.

Vrtić je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

 

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića od 26.6.2006.

 

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

________________

Danijel Čičak

 

 

Utvrđuje se da je Osnivač Klara Čičak na ovaj Statut dala prethodnu suglasnost odlukom od 21.10.2013.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnim pločama Vrtića dana 23.10.2013., a stupio je na snagu dana 30.10.2013..

 

Zaprešić, 22.10.2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                 RAVNATELJ

__________________________________                           ____________________

      Danijel Čičak                                                                 Klara Čičak