DJEČJI VRTIĆ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ, J. Malekovića 22a

 

KLASA: 035-02/21-01/01

URBROJ: 238/33-142-21-1

Zagreb, 31.12.2021.

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88 i 75/93), ravnateljica  Dječjeg vrtića “Točkica”  Klara Čičak dana 31. prosinca 2021. godine donosi sljedeći:

 

 

PLAN

KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA

 STVARATELJA  I PRIMALACA AKATA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”  ZA 2022. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata  utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića  “Točkica”.

 

Članak 2.

 

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

 

 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

           

 034-02 Opći upravni postupak ... Broj dosjea

034-02/22-01 Upis djece i dokumentacija za upis ... 01

034-02/22-02 Ispis djece i dokumentacija za ispis ... 01

034-02/22-03 Izdavanje potvrda i mišljenja

034-02/22-04 Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik  ... 01

034-07 Upravni spor ... 01

035 UREDSKO POSLOVANJE     ... Broj dosjea

035-01   Uredsko poslovanje - općenito ... 01

035-02   Klase i urudžbeni brojevi ... 01

 

 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA ... Broj dosjea

            036-01 Općenito ... 01

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i gradiva ... 01

036-03 Čuvanje registraturnog gradiva ... 01

036-04  Izlučivanje arhivske građe ... 01

 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI      ... Broj dosjea

            038-01 Općenito ... 01

 

 

042 INSPEKCIJSKI NADZOR                                                        

            042-01 Općenito

042-01/22-01/ Općenito

042-01/22-02/  Prosvjetna inspekcija

 

110 RADNI ODNOSI RADNIKA  ... Broj dosjea

110-03 Prava i obveze radnika ... 01

 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I

       DOPUNSKI RAD

            112-01 Općenito

112-01/22-01 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s natječajnom

dokumentacijom, odluke o izboru, obavijest kanidatima

sudionicima natječaja

112-01/22-02 Uvjerenja temeljem čl.25 Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju

... Broj dosjea

112-02 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ... 01

112-03 Ugovor o radu na određeno vrijeme ... 01

112-04 Ugovor o djelu ... 01

112-06 Pripravnici ... 01

112-07 Ostalo ... 01

 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

 ... Broj dosjea

113-01 Općenito ... 01

113-03 Godišnji odmori zaposlenika ... 01

113-04 Dopusti ... 01

113-05 Bolovanja ... 01

 

 

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA

       ODGOVORNOST

 ... Broj dosjea

            114-01 Općenito ... 01

114-02 Radni sporovi ... 01

114-04 Disciplinska odgovornost zaposlenika i postupak

(Upozorenja na obveze iz radnog odnosa, zahtjevi za zaštitu

prava,  II-stupanjske odluke) ... 01

            114-05 Materijalna odgovornost ... 01

 

 

115 ZAŠTITA NA RADU ... Broj dosjea

            115-01 Općenito ... 01

115-04 Nesreće na radu ... 01

 

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA ... Broj dosjea

120-01 Općenito ... 01

 

 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA ... Broj dosjea

 

            121-01 Općenito ... 01

121-05 Naknade ... 01

 

 

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI) ... Broj dosjea

132-01 Općenito ... 01

132-02 Pojedinačni predmeti (stručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa, studentska praksa) ... 01

 

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI  ... Broj dosjea

133-01 Općenito ... 01

133-02 Stručni ispiti ... 01

 

140 MIROVINSKO OSIGURANJE         ... Broj dosjea

140-01 Općenito ... 01

 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA ... Broj dosjea

            214-01 Općenito ... 01

214-03 Protupožarna inspekcija ... 01

 

361 IZGRADNJA OBJEKATA ... Broj dosjea

361-01 Općenito ... 01

361-02 Izgradnja objekata ... 01

361-03 Građevinska dozvola ... 01

361-04 Tehnički pregled objekta ... 01

361-05 Dozvola za upotrebu objekta ... 01

 

 

363 KOMUNALNI POSLOVI ... Broj dosjea

363-01 Općenito ... 01

 

372 POSLOVNI PROSTOR ... Broj dosjea

372-01 Općenito ... 01

372-03 Najam odnosno zakup ... 01

 

402 FINANCIRANJE                                                                               

            402-01 Općenito         ... Broj dosjea 01

402-07 Sufinanciranje ... 01

 

 

 

 

 

453 POSLOVI OSIGURANJA ... Broj dosjea

            453-01 Općenito ... 01

453-02 Osiguranje ... 01

 

501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ... Broj dosjea

501-01 Općenito ... 01

501-05 Zaštita od zaraznih bolesti ... 01

 

540 SANITARNA INSPEKCIJA ... Broj dosjea

540-01 Općenito ... 01

540-02 Pojedinačni predmeti ... 01

 

550 SOCIJALNA ZAŠTITA OPĆENITO ... Broj dosjea

550-01 Općenito ... 01

 

601   PREDŠKOSLKI ODGOJ  ... Broj dosjea

            601-01  Općenito  ... 01

601-02  Ustanove predškolskog odgoja

601-02/22-01 Dopisi općenito

601-02/22-02 Opći akti, Godišnji plan i program rada, Izvješća, Kurikulum

601-02/22-03  Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi satnice

601-02/22-04 Odgojiteljska vijeća

601-02/22-05 Upravna vijeća – pozivi, zapisnici i odluke

601-02/22-06 Verifikacija programa

601-02/22-07 Ugovori o provođenju kraćih programa

 

 

Članak 3.

 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine.

Ovaj plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vritća.

 

 

RAVNATELJICA

 

Klara Čičak