DJEČJI VRTIĆ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ, J. Malekovića 22a

 

KLASA: 035-02/20-01/01

URBROJ: 238/33-142-20-1

Zagreb, 28.12.2020.

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88 i 75/93), ravnateljica Dječjeg vrtića “Točkica” Klara Čičak dana 28. prosinca 2020. godine donosi sljedeći:

PLAN

KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA

STVARATELJA I PRIMALACA AKATA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA” ZA 2021. GODINU

 

 

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića “Točkica”.

 

Članak 2.

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

034-02 Opći upravni postupak

034-02/21-01 Upis djece i dokumentacija za upis (broj dosjea: 01)

034-02/21-02 Ispis djece i dokumentacija za ispis (broj dosjea: 01)

034-02/21-03 Izdavanje potvrda i mišljenja (broj dosjea: 01)

034-02/21-04 Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u (broj dosjea: 01)

zajednički elektronički upisnik

034-07 Upravni spor (broj dosjea: 01)

 

035 UREDSKO POSLOVANJE

035-01 Uredsko poslovanje - općenito (broj dosjea: 01)

035-02 Klase i urudžbeni brojevi (broj dosjea: 01)

 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA

036-01 Općenito 01

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i gradiva (broj dosjea: 01)

036-03 Čuvanje registraturnog gradiva (broj dosjea: 01)

036-04 Izlučivanje arhivske građe (broj dosjea: 01)

 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

038-01 Općenito (broj dosjea: 01)

 

042 INSPEKCIJSKI NADZOR

042-01 Općenito

042-01/21-01/ Općenito

042-01/21-02/ Prosvjetna inspekcija

 

110 RADNI ODNOSI RADNIKA

110-03 Prava i obveze radnika (broj dosjea: 01)

 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I DOPUNSKI RAD

112-01 Općenito

112-01/21-01 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s natječajnom dokumentacijom, odluke o izboru, obavijest kanidatima sudionicima natječaja

112-01/21-02 Uvjerenja temeljem čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

112-02 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (broj dosjea: 01)

112-03 Ugovor o radu na određeno vrijeme (broj dosjea: 01)

112-04 Ugovor o djelu (broj dosjea: 01)

112-06 Pripravnici (broj dosjea: 01)

112-07 Ostalo (broj dosjea: 01)

 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01 Općenito (broj dosjea: 01)

113-03 Godišnji odmori zaposlenika (broj dosjea: 01)

113-04 Dopusti (broj dosjea: 01)

113-05 Bolovanja 01

 

 

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

114-01 Općenito (broj dosjea: 01)

114-02 Radni sporovi (broj dosjea: 01)

114-04 Disciplinska odgovornost zaposlenika i postupak

(Upozorenja na obveze iz radnog odnosa, zahtjevi za zaštitu prava, II-stupanjske odluke) (broj dosjea: 01)

114-05 Materijalna odgovornost (broj dosjea: 01)

 

115 ZAŠTITA NA RADU

115-01 Općenito (broj dosjea: 01)

115-04 Nesreće na radu (broj dosjea: 01)

 

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA

120-01 Općenito (broj dosjea: 01)

 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA

121-01 Općenito (broj dosjea: 01)

121-05 Naknade (broj dosjea: 01)

 

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI)

132-01 Općenito (broj dosjea: 01)

132-02 Pojedinačni predmeti (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, studentska praksa) (broj dosjea: 01)

 

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI

133-01 Općenito (broj dosjea: 01)

133-02 Stručni ispiti (broj dosjea: 01)

 

140 MIROVINSKO OSIGURANJE

140-01 Općenito (broj dosjea: 01)

 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

214-01 Općenito (broj dosjea: 01)

214-03 Protupožarna inspekcija (broj dosjea: 01)

 

361 IZGRADNJA OBJEKATA Broj dosjea

361-01 Općenito (broj dosjea: 01)

361-02 Izgradnja objekata (broj dosjea: 01)

361-03 Građevinska dozvola (broj dosjea: 01)

361-04 Tehnički pregled objekta (broj dosjea: 01)

361-05 Dozvola za upotrebu objekta (broj dosjea: 01)

 

363 KOMUNALNI POSLOVI

363-01 Općenito (broj dosjea: 01)

 

372 POSLOVNI PROSTOR

372-01 Općenito (broj dosjea: 01)

372-03 Najam odnosno zakup (broj dosjea: 01)

 

402 FINANCIRANJE

402-01 Općenito (broj dosjea: 01)

402-07 Sufinanciranje (broj dosjea: 01)

 

453 POSLOVI OSIGURANJA

453-01 Općenito (broj dosjea: 01)

453-02 Osiguranje (broj dosjea: 01)

 

501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

501-01 Općenito (broj dosjea: 01)

501-05 Zaštita od zaraznih bolesti (broj dosjea: 01)

 

540 SANITARNA INSPEKCIJA

540-01 Općenito (broj dosjea: 01)

540-02 Pojedinačni predmeti (broj dosjea: 01)

 

550 SOCIJALNA ZAŠTITA OPĆENITO

550-01 Općenito (broj dosjea: 01)

 

601 PREDŠKOSLKI ODGOJ

601-01 Općenito (broj dosjea: 01)

601-02 Ustanove predškolskog odgoja

601-02/21-01 Dopisi općenito

601-02/21-02 Opći akti, Godišnji plan i program rada, Izvješća, Kurikulum

601-02/21-03 Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi satnice

601-02/21-04 Odgojiteljska vijeća

601-02/21-05 Upravna vijeća – pozivi, zapisnici i odluke

601-02/21-06 Verifikacija programa

601-02/21-07 Ugovori o provođenju kraćih programa

 

Članak 3.

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

Ovaj plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vritća.

 

RAVNATELJICA

Klara Čičak