DJEČJI VRTIĆ “TOČKICA”

ZAPREŠIĆ

Jože Malekovića 22a

 

KLASA: 035-02/22-01/01

URBROJ: 238/33-142-01-22-1

Zagreb, 30.12.2022

 

Na temelju članka 25. stavka 1. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21) i članka 2. Naputka o brojčanim oznaka pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (Narodne novine 132/21), ravnateljica  Dječjeg vrtića “Točkica” dana 30. prosinca 2022. godine donosi sljedeći:

 

 

PLAN

KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA

 DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”  

 

Članak 1.

 

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu Dječjeg vrtića “Točkica” i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica i tijela Dječjeg vrtića “Točkica”.

 

Članak 2.

 

Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se na sljedeći način:

 

004 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE

            004-01 Zaštita prava i interesa djece

 

008 INFORMIRANJE

            008-01 Pristup informacijama, javno informiranje i ostalo

 

009 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

            009-01 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

            009-02 Ostalo

 

025 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA

            025-01 Osnivanje, ustroj i djeltnosti pravnih osoba s javnim ovlastima

            025-02 Ostalo

 

030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA

            030-01 Organizacija rada i radni procesi, telekomunikacijska oprema,

                        uredska pomagala i strojevi, organizacija  i oprema radnih prostorija

            030-02 Ostalo

 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

            034-01 Opći upravni postupak                                                 

                         01 Upis djece i dokumentacija za upis                    

                         02 Ispis djece i dokumentacija za ispis                    

                         03 Izdavanje potvrda i mišljenja o djeci                             

                         04 Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik

         034-02 Upravni spor

         034-03 Ostalo                                                                          

 

035 UREDSKO POSLOVANJE                                                      

035-01   Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

035-02   Ostalo                                                         

           

036 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM                                  

            036-01 Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje dokumentarnog gradiva

            036-02 Korištenje dokumentarnog gradiva                                     

            036-03 Izlučivanje dokumentarnog gradiva                                    

            036-04 Predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu

            036-05 Ostalo                                               

 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI                                              

            038-01 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske

            038-02 Upotreba

            038-03 Čuvanje i uništavanje

            038-04 Izrada štambilja

            038-05 Ostalo

 

043 UPRAVNA INSPEKCIJA                                                       

            043-01 Poslovi inspekcijskog nadzora

            043-02 Postupanje po prijavama

            043-03 Ostalo

 

044 OSTALI NADZORI

            044-01 Ostali nadzori

 

111 RADNICI U PRIVATNOM SEKTORU

111-01 Prava i obveze radnika (općenito)

111-02 Ostalo (izdavanje potvrda radnicima)                                                         

 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I

       DOPUNSKI RAD                                                       

  • Radni odnos (zasnivanje)
  • 01 na neodređeno
  • 02 na određeno vrijeme

            112-02 Prestanak radnog odnosa

112-03 Ugovor o djelu          

112-04 Ugovor o autorskom djelu

112-05 Dopunski rad                                                                       

            112-06 Ostalo (natječaji, provjere kažnjavanosti i drugo)

                                   

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

            113-01 Radno vrijeme                                                                                  

            113-03 Odmori                                             

            113-04 Dopusti                                                                                

            113-05 Bolovanja

            113-06 Ostalo                                                                       

           

114 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST   

            114-01 Radni sporovi                                                                       

            114-02 Disciplinska odgovornost  i postupak

            114-03 Materijalna odgovornost                                                     

            114-04 Ostalo

           

115 ZAŠTITA NA RADU                                                             

            115-01 Zaštita na radu                                                                     

            115-02 Ozljede na radu                                                        

            115-03 Ostalo

 

116 INSPEKCIJA RADA

            116-01 Inspekcijski poslovi u području rada

            116-02 Inspekcijski poslovi u području zaštite na radu

            116-03 Ostalo

 

118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE

            118-01 Stručna sprema

            118-02 Priznavanje inozemnih kvalifikacija

            118-03 Ostalo

           

120 STJECANJE PLAĆE

            120-01 Utvrđivanje place

            120-02 Dodaci na plaću

            120-03 Ostalo

 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA

            121-01 Dnevnica

            121-02 Naknada za prijevoz na posao i s posla

            121-03 Naknada za topli obrok

            112-04 Ostalo

 

132  VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA

            132-01 Vježbenici                                                                

            132-02 Pripravnici

            132-03 Stručno osposobljavanje

            132-04 Ostalo

 

133 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI                                                   

            133-01 Stručni ispiti                                                                                    

            133-02 Drugi ispiti

 

140 MIROVINSKO OSIGURANJE                                                       

            140-01 Mirovisnko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i radnog staža

            140-02 Ostalo

 

 

141 INVALIDSKO OSIGURANJE                                                        

            141-01 Invalidska mirovina  

            141-02 Ostalo                                                                       

 

245 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA                                       

            214-01 Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija                                 214-02 Inspekcijski poslovi u području zaštite od požara

            214-03 Ispitivanje vatrogasne tehnike

            214-04 Ostalo                        

 

372 POSLOVNI PROSTOR                                                                     

            372-01 Zakup poslovnog prostora                                                                                        372-02 Natječaji

            372-03 Ostalo

 

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE

            401-01 Računi

            401-02 Ostalo

           

402 FINANCIRANJE                                                                               

            402-01 Financiranje javnih potreba

            402-02 Sufinanciranje

            402-03 Fondovi                                                                                

            402-04 Ostalo

 

403 KREDITIRANJE

            403-01 Krediti, jamstva, potraživanja

            403-02 Ostalo

 

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE

            406-01 Sitni inventar

            406-02 Osnovna sredstva

            406-03 Inventure

            406-04 Obvezni odnosi

            406-05 Upravljanje nekretninama i pokretninama

            406-07 Ostalo

 

453 POSLOVI OSIGURANJA                                                                

            453-01 Osiguranje                                                                            

            453-02 Ostalo                                                                                   

 

502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

            502-01 Pravo na zdravstvenu zaštitu

            502-02 Pravo na novčane naknade

            502-03 Ozljeda na radu

            502-04 Ostalo

 

504 INCIDENTNA I KRIZNA ZDRAVSTVENA STANJA

            504-01 Poslovi vezani uz incidentna I krizna stanja

            504-02 Mjere i preporuke za suzbijanje epidemija, pandemija

504-03 Ostalo

 

540 SANITARNA INSPEKCIJA                                                            

            540-01 Inspekcijski nadzor

            540-02 Ostalo                                   

                                                                                  

552      OBLICI I MJERE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITE

            552-01 Pravni odnosi roditelja i djeteta

            552-02 Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi

            552-03 Ostalo                                   

 

601   PREDŠKOSLKI ODGOJ                                        

            601-01  Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja                                          

            01 Dopisi općenito                               

                        02 Opći akti, Godišnji plan i program rada, Izvješća, Kurikulum

                        03 Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi satnice

                        04 Odgojiteljska vijeća                                               

                        05 Upravna vijeća – pozivi, zapisnici i odluke

                        06 Verifikacija programa

            601-02 Inspekcijski nadzor

            601-03 Ostalo

 

953 DEMOGRAFSKA I DRUŠTVENA STATISTIKA

            953-01 Statistika obrazovanja

            953-02 Ostalo

 

983 DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

            983-01 Sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

            983-02 Ostalo

 

984 IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA

       O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

            984-01 Provjera zahtjeva za nadoknadom sredstava

            984-02 Ostalo

 

990 OSTALO

            990-01 Djelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989

 

                                                                          

Članak 3.

 

Dječjem vrtiću “Točkica” je dodijeljena brojčana oznaka: 238/33-142.

Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica i tijela Dječjeg vrtića “Točkica” su:

 

238/33-142    

  • 01 Ravnateljica
  • 02 Upravno vijeće
  • 03 Odgojiteljsko vijeće
  • 04 Komisija za upis djece

 

Članak 4.

 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stupa na snagu 01.siječnja 2023.godine.

Ovaj plan će se oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića “Točkica”.

 

 

                                                                                                     RAVNATELJICA

                                                                                                     

 

                                                                                                     Klara Čičak, v.r.