Archive for the ‘Obavijesti’ Category

Objava rezultata za 2022-2023

OBJAVA REZULTATA UPISA

za pedagošku godinu 2022./2023.

 

Prihvaćeni zahtjevi

ŠIFRA:

 • 3430917
 • 4697075
 • 3153147
 • 0831941
 • 0828701
 • 1483463

 

 

Neprihvaćeni zahtjevi

ŠIFRA:

 • 0219808
 • 2494519
 • 3607989
 • 9841575
 • 5158586
 • 3195120
 • 4910427
 • 0758784

 

U slučaju slobodnih mjesta tijekom pedagoške godine u vrtiću održati će se naknadni upisi.

Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Točkica”

DJEČJI VRTIČ “TOČKICA”
ZAPREŠIĆ , JOSIPA MALEKOVIĆA 22 a

KLASA: 601-02/20-02/03
URBROJ: 238/33-142-20-1

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA “TOČKICA”

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

 

ZAPREŠIĆ, RUJAN 2020.

 

USTROJSTVO  RADA

Djelatnost dječjeg vrtića “Točkica” je njega , odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U odgojno-obrazovno  radu, u vrtiću želimo stvoriti bogato, sigurno i poticajno okruženje za svako dijete.
Razvoj demokratskih odnosa, međusobno uvažavanje i poštovanje djece i odraslih, dio su temeljnih načela sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta.
Naša nastojanja usmjerena su na daljnje stvaranje uspješnog vrtićkog konteksta u kojem će , osim djelatnika vrtića važnu ulogu imati i roditelji.

Želimo postići obiteljsko okruženje u vrtiću kako bi se i dijete i roditelji osjećali sigurnije.

 

BITNE ZADAĆE

 1. Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznjama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.
 2. Osigurati uvjete za promicanje cijelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti.
 3. Ponudom raznih programa omogućiti djetetu i roditeljima pravo na izbor programa i sudjelovanje u njihovoj provedbi.
 4. Uspostaviti organizaciju rada koja će tijekom godine moći mijenjati i usuglašavati s konkretnim potrebama djece.

 

 

REDOVITI PROGRAM

10-satni program

 

Dječji vrtić Točkica smještava 26-ero djece, od navršene 1 godine života do polaska u školu formirano u jednu mješovitu skupinu.

U toj mješovitoj skupini uvest ćemo program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa, ukoliko se pokaže interes.

Voditelji engleskog programa bit će odgojitelji koji su za to osposobljeni.

Radno vrijeme vrtića počinje u 07.00 sati i traje do 17.00 sati uz uvažavanje potreba roditelja.

Pedagoška godina započinje 01.rujna 2020.godine a završava 31.kolovoza 2021.godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu sa ukupno 253 radnih dana.

U ljetnim mjesecima, točnije u srpnju i kolovozu, broj djece je smanjen, te će vrtić biti zatvoren. Točan datum odredit će se na Upravnom vijeću.

 

 

PLAN POTREBNIH RADNIKA

Ove pedagoške godine broj zaposlenih djelatnika je šest, tri odgojitelja  (jedan s funkcijom ravnatelj te jedan na rodiljnom), jedan  odgojitelj pripravnik,  spremačica te stručnjak zaštite na radu.

 

 

RADNO VRIJEME ODGAJATELJA

Odgajatelji rade u cik-cak turnusima (jedan dan prije podne, drugi dan poslije podne).

Zajednički rad – poklapanje ovisi o potrebi. Radno vrijeme može se mijenjati u tijeku godine.

 

 

USTROJSTVO RADNOG VREMENA DJELATNIKA 

Svi djelatnici u vrtiću dužni su sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, u punom random vremenu ostvariti 40 sati rada tjedno.

 

Odgojitelji

Odgojitelji u neposrednom radu s djecom ostvaruju 27,5 sati rada tjedno, a preostalo radno vrijeme do punog radnog vremena, utvrđuje se za ostale poslove iz djelokruga rada odgojitelja.

Neposredan rad s djecom odvija se u dnevnoj cik-cak smjeni.

Ostatak radnog vremena do 40 sati tjedno, provode u planiranju i programiranju rada, pripremi za neposredan rad i valorizaciju rada, skupnom i individualnom stručnom usavršavanju, suradnji s roditeljima i ostalim društvenim čimbenicima, u radu stručnih skupina i ostalim zaduženjima.

 

Svaki djelatnik zadužuje se godišnjim fondom sati rada, o čemu se vodi mjesečna evidencija, koju vodi ravnatelj vrtića

 

 

STRUKTURA SATI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZAPOSLENIKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

MJESEC BR.DANA SUBOTE NEDJELJE PRAZNICI RADNIDANI NEPOSR.RAD

h,min

OSTALIPOSLOVI h,min STANKA 

h,min

UKUPNO SATI RADA
09./20 30 4 4 0 22 121,00 44,00 11,00 168
10./20 31 5 4 0 23 126,30 46,00 11,30 176
11./20 30 4 5 1 20 110,00 40,00 10,00 160
12./20 31 4 4 1 23 126,30 46,00 11,30 160
01./21 31 5 5 2 19 104,30 38,00 9,50 168
02./21 28 4 4 0 20 110,00 40,00 10,00 160
03./21 31         4 4 0 22 121,00 44,00 11,00 176
04./21 30 4 4 1 21 115,30 42,00 10,30 168
05./21 31 5 5 0 21 115,30 42,00 10,30 160
06./21 30 4 4 2 19 104,30 38,00 9,50 152
07./21 31 5 4 0 22 121,00 44,00 11,00 184
08./21 31 4 5 1 21 115,30 42,00 10,30 160

UKUPNO

365 52 52 8 253 1391,30 506,00 126,30 2024,00

 

 

 

 

Neposredni rad sa djecom u skupini iznosi 27,30 minuta tjedno, a satnica koja proizlazi iz neposrednog rada – prateći poslovi iznosi 10 sati tjedno i pauza 2,30 minuta. Dnevno neposredni rad iznosi 5,30 minute, prateći poslovi dnevno iznose 2,00 sata, a pauza dnevno iznosi –30 minuta.

Neposredni rad se realizira preraspodjelom satnice po potrebi organizacije rada, a u skladu sa Zakonom o radu.

Na osnovu ukazanih potreba, realizacije globalnog cilja u odgojno-obrazovnom radu, timskog načina rada, stručnog usavršavanja, rada s roditeljima, u zajednici i sa zajednicom i ostalog, određena je satnica pratećih poslova u odnosu na 10 sati tjedno, a od koje će se cca 10% realizirati izvan ustanove dok će ostatak biti realiziran u vrtiću.

Svaki odgojitelj dobiva rješenje za realizaciju satnice kako neposrednog rada tako i prateće satnice.

 

 


Struktura godišnjeg zaduženja odgojitelja

Radnih dana godišnje            253 x 8  sati  =  2024 sati

raspoređeno na:

 1. rad s djecom                  253 x 5,30 sati  =  1391,30 sati
 2. prateći poslovi               253 x 2 sata  =  506  sati
 3. stanka                              253 x 0,30sati  =  126,30 sati

 

 

Struktura tjednog zaduženja odgojitelja 

Radnih dana tjedno              5 x 8 sati = 40 sati

Raspoređeno na:

 1. rad s djecom                5 x 5,30 sati = 27,30 sati
 2. prateći poslovi             5 x 2  sata = 10 sati
 3. stanka                            5 x 0,30 sati = 2,30 sati

 

 

 

 

PRATEĆI POSLOVI ODGAJATELJA 

 1. planiranje, pripremanje i valorizacija
 2. suradnja s roditeljima
 3. odgojiteljsko vijeće
 4. radionice i radni sastanci
 5. stručno usavršavanje i stručni skupovi
 6. ostalo: svečanosti, posjete, izleti
 7. stanka
 8. ukupno

 

S obzirom da smo mali vrtić, dio satnice će se odgojitelji dogovarati s ravnateljicom.

 

STRUKTURA FONDA SATI ODGOJITELJA U OKVIRU 40-SATNOG RADNOG TJEDNA

 

I. NEPOSREDAN RAD SATI  II. OSTALI RAD SATI
Neposredan rad s djecom 27,5 -planiranje-pripremanje

-valorizacija

6,5
-suradnja s roditeljima 1
-radionice i odg. Vijeće 0,5
-individualno i stalno stručno usavršavanje 1,5
-ostali poslovi:-svečanosti, izleti 0,5
-pauza 2,5
27,5   12,5
  Ukupno: 40

 

Prema  Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i dalje ostaje 40-satno radno vrijeme (27,5 neposrednog rada i 12,5 sati ostalih poslova).

Dječji vrtić će prema potrebi imati vanjske suradnike logopeda, psihologa i pedagoga.

 

KRAĆI PROGRAMI 

S obzirom na situaciju sa COVID 19 ove godine nećemo biti u mogućnosti ponuditi kraće programe zbog epidemije. Ukoliko se epidemiološka situacija popravi te donese Odluka sukladno tome i mi ćemo tako formirati rad u skupini. U suradnji sa Stožerom i epidemiološkom službom do daljnjega vanjski suradnici nisu u mogućnosti boraviti u objektu te ni mi nismo u mogućnosti ponuditi kraće programe.

 

MATERIJALNI UVIJETI 

BITNE ZADAĆE

 1. Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva za rad u odgojnoj skupini, uvažavajući specifičnosti u odnosu na dob djece, koncepciju i vrstu programa.
 2. Posebnu pažnju posvetiti nabavi suvremene didaktite i opreme, koja će pozitivno utjecati na dijete.
 3. Dopuna i održavanje opreme igrališta

 

  PLAN NABAVE I DOPUNA DIDAKTIKE 

 • nabava didaktike i igračaka
 • nabava novije stručne literature
 • nabava audio-kazeta i cd-a
 • nabava raznog tekstila, neoblikovanog materijala
 • niz drugih manjih stvari koje su potrebne za nesmetan rad u skupini
 • redovna nabava potrošnog materijala
 • preuređenje centara
 • opremanje dvorišta

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvijet koji mora biti zadovoljen.

Primjenit ćemo koncepciju “Vrtić-dječja kuća” te osigurati nužnu razinu:

 • institucionalnog i grupnog ozračja u kojima se dijete osjeća zaštićeno i sretno, kako u međusobnim odnosima s drugom djecom, tako i u odnosima s odraslima
 • fleksibilnu organizaciju vremena i prostora, koje su osnovni preduvijet za življenje djeteta u vrtiću u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

U ovoj pedagoškoj godini posebnu pozornost posvetit ćemo razini kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti: kako djece tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

 

ZADAĆA STRATEGIJA NOSITELJI DINAMIKA
Odgoj i obrazovanje za prava djeteta rasvijetliti s aspekta razvoja ličnosti -težište rada na afektivnom i psihomotoričkom području, s postepenim povećanjem intelektualnog aspekta (razina stjecanja pojma o sebi, o sličnostima i različitostima među djecom, a jednakim pravima svih unutar grupe-osobna pripadnost grupi) 

-početni napori u izgradnji stavova o pravima djeteta i njihovoj praktičnoj primjeni s obzirom na poštivanje drugih osoba i zalaganje za prava drugih

 

 

odgojitelji

stručni tim

 

 

 

kontinuirano

 

Zasupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planovima skupine-prema dominantnim potrebama i osobinama djece specifičnima za pojedinu dob.

Osnovne tematske cjeline za sveukupni odgojno-obrazovni rad u vrtiću su:

To sam ja, Moja obitelj, Moji prijatelji, Moja ulica, Moje naselje, Moj grad, Svijet u kojem živimo, U susret školi

Sadržaji i teme se razrađuju prvenstveno u skladu sa ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta, te prema specifičnim interesima djece za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz neposrednog iskustva djeteta/djece.

 

 

OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

 

Proslave, blagdani i radosna zbivanja

Redovni  odgojni-obrazovni rad obogaćuje se obilježavanjem blagdana, proslavama, predstavama odgojitelja za djecu, gostovanjima vanjskih izvođača i posjetama – prema planovima, tematskim cijelinama i projektima koji se ostvaruju u skupini.

 

Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja

1.Dječji tjedan………………………………1 tjedan u listopadu

2.Jesenske svečanosti……………………….kraj listopada

3.Gradovi prijatelji djece…………………...listopad

4.  Dani zahvalnosti za plodove zemlje

-dani kruha…………………………..10 listopada

-svjetski dan hrane…………………..16 listopada

5. Mjesec knjige…………………………….15 listopad-15 studeni

6. Svjetski dan štednje……………………...31 listopad

7. Adventski blagdani

-Sv. Barbara…………………………4 prosinca

-Sv. Nikola…………………………..6 prosinca

-Sv. Lucija…………………………..13 prosinac

-Božić……………………………….prosinac

8. Nova Godina…………………………….prosinac

9. Pokladna slavlja…………………………veljača

10.Valentinovo……………………………14 veljača

11.Prvi dan proljeća………………………21 ožujak

12.Svjetski dan voda………………………22 ožujak

13.Uskrsni blagdani……………………….travanj

14.Dan planeta Zemlje…………………….22 travanj

15.Praznik rada…………………………….1 svibanj

16.Majčin dan………………………………svibanj

17.Dan športa………………………………27 svibanj

18.Završne svečanosti……………………...svibanj

19.Dan državnosti………………………….25 lipanj

20.Predstave odgojitelja za djecu………….tijekom godine

21.Predstave kazališnih grupa, posjete kazališnim predstavama ………..tijekom godine

 

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Kroz individualne i skupne oblike stručnog usavršavanja želimo postići:

 • što veću kompetentnost odgojitelja za prepoznavanje poremećaja u ponašanju kod predškolske djece
 • obnova i nadogradnja teoretskih znanja o cjelokupnom razvoju djeteta (razvojna karta)

Ove pedagoške  godine provodit ćemo:

 • razvijanje svijesti o važnosti rane intervencije kod pojave poremećaja
 • razvijanje svijesti o važnosti razvijanja pozitivne slike o sebi
 • primjena stručnog usavršavanja u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu
 • izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema pravima i potrebama djece

 

INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE

Prepoznavanje i identifikacija potreba djece/djeteta, prilagodba djece na početak polaska u vrtić, oblikovanje simulativne sredine, poticanje djece na stvaralačko oblikovanje životne sredine, integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u redovni sustav, stimulacija općeg razvoja djece u godini pred polazak u školu.

Bitna zadaća individualnog usavršavanja: - istraživanje i preispitivanje osobne uloge vezane uz razvojne potrebe djece kao i senzibilizacija prema djeci sa posebnim potrebama.

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

Roditelji se mogu upoznati sa grupnim ozračjem, fleksibilnom organizacijom prostora i vremena, te spoznati važnost izvan obiteljskog konteksta za rani razvoj djeteta. Želimo uključiti i roditelje u igraonice.

 

BITNA ZADAĆA STRATEGIJA I SADRŽAJI NOSITELJI DINAMIKA
nastojati aktivnije ukljčiti roditelje u partnerski odnos roditelj-odgojitelj, odnosno obitelj-vrtić 1.Uvažavanje roditelja kroz isticanje važnosti vrijednosti obiteljskog odgoja, prihvaćanje roditeljske inicijative i osiguravanje prava na utjecaj, odlučivanje i sudjelovanje u izvanobiteljskom odgoju.2.Informativna i stručna potpora roditeljima kroz razne načine informiranja (roditeljski sastanci, plakati, brošure, kutić za roditelje)

3.Pomoć u stjecanju znanja i roditeljskih vještina kroz radionice

4.Mogućnost zajedničkog sudjelovanja roditelja i djeteta u raznim događajima i akcijama u vrtiću

5.Veća zajednička angažiranost roditelja i vrtića u javnim raspravama i akcijama vezanim za skrb i odgoj i obrazovanje djece

 

 

 

 

odgojitelji

roditelji

stručni tim

 

 

 

 

kontinuirano

 

Ove godine ukoliko nam epidemiološka situacija ne dopusti nažalost nećemo biti u mogućnosti ostvariti zajednička druženja s roditeljima, radionice i ostale aktivnosti gdje nam djeca sudjeluju u suradnji s roditeljima.

 

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Želimo raditi na osvještavanju šire zajednice o važnosti odgoja i zaštiti prava djeteta, kako bi sveobuhvatnim djelovanjem stvarali poticajno okruženje u kojem bi dijete živjelo svoja prava i istovremeno uvažavalo prava drugih.

ZADAĆE

 • suradnja sa stručnim institucijama i ustanovama radi unapređivanja odgojne prakse i stručnog usavršavanja
 • suradnja radi osiguravanja materijalnih uvjeta za djelatnost vtića
 • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Medosport” iz Zagreba
 • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Maratonac” iz Zagreba
 • suradnja sa sportsko-rekreativnim društvom “Sport Educa” iz Zagreba
 • suradnja sa sportskim društvom “Rolica”
 • suradnja s ostalim ustanovama i institucijama na području na kojem vrtić djeluje

S obzirom na epidemiološku situaciju u suradnji sa Stožerom i epidemiolozima vidjet ćemo da li možemo neke zadaće ostvariti ne ugrožavajući djecu, njihovu obitelj te odgojitelje.

 

GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA

BITNE ZADAĆE

 1. Kontinuirano i temeljito pratiti realizaciju zadaća u svim segmentima rada, kako bi uspješnije djelovali u oživotvorenju dječjih prava
 2. Osobnim zalaganjem i u suradnji s nadležnim institucijama pravovremeno osigurati uvjete za kvalitetan i uspješan rad u vrtiću
 3. Osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga
 4. Konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića
 5. Rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom programu
 6. Upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću
 7. Praćenje potrebe djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgojitelja
 8. Poticati razvojnu djelatnost na pravovaljano reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom
 9. Pomoć i konzultacija s roditeljima u svezi izbora odgovarajućih programa za dijete.

 

SADRŽAJ RADA SURADNICI
 USTROJSTVO RADA

 

- postaviti u skladu s Koncepcijom

“Vrtić – dječja kuća” u objektu

 

- rad na formiranju, pored redovnog i     drugih oblika kraćih programa

 

- osigurati dovoljan broj djelatnika sa potrebama korisnika usluga

 

- praćenje i kontrola realizacije poslova na održavanju higijenskih uvjeta i održavanju prostora

 

- konzultacije i dogovor pri organiziranju radnog vremena vrtića tijekom pedagoške godine

 

 

 

- ravnatelj

 

 

- odgojitelji

- ravnatelj

 

- ravnatelj

 

 

 

- zdravstveni voditelj

 

 

 

- ravnatelj

MATERIJALNI UVIJETI

 

- osigurati dovoljno potrošnog materijala, didaktike, literature i drugog za rad s djecom

 

- sudjelovanje kod nabave i podjele didaktičkog i potrošnog materijala te literature odgojnim djelatnicima

 

- praćenje racionalnog utroška potrošnog materijala za održavanje čistoće objekta i drugih potreba

 

- kontinuirano praćenje nabave i utroška svih namirnica za prehranu djece i odraslih

 

- pratiti izvršenje svih međusobnih obveza vrtića i roditelja – korisnika usluga

 

 

 

- odgojitelji

 

 

 

- odgojitelji

 

 

 

- čistačica

 

 

 

odgojitelji i glavni kuhar

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

 

- rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih djelatnika, radi adekvatnog ostavljanja zadaće

 

- konzultacije i suradnja pri izradi godišnjeg plana rada stručnih suradnika i svih ostalih programa rada

 

- suradnja sa stručnim suradnicima, odgajateljima i roditeljima putem skupina i individualne suradnje na unapređivanju rada s djecom

 

- praćenje realizacije svih zadaća na unapređivanju procesa i poduzimanju adekvatnih mjera prema godišnjem planu

 

- sudjelovanje u organizaciji programa svečanosti sa djecom i odgajateljima

 

 

 

- odgojitelji i roditelji

 

 

 

 

- odgojitelji i ravnatelj

 

 

 

- odgojitelji i roditelji

 

 

 

 

 

 

 

 

- odgojitelji,ravnatelj i stožer

 

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

 

- dogovor i usklađivanje mišljenja za stručno usavršavanje (radionice, seminari, predavanja) – podrška u radu svakog člana kod prijedloga unošenja inovacija u odgojno-obrazovnom radu

 

- organizacija stručnih predavanja u suradnji sa vanjskim čimbenicima

 

- pripremanje sjednica odgojiteljskih vijeća i sudjelovanje na istima

 

- praćenje i pružanje stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u vođenju pedagoške dokumentacije, zajedno sa ostalim članovima razvojne djelatnosti

 

- usklađivanje mišljenja prilikom odabira stručne literature

 

 

 

 

- odgojitelji i stožer

 

 

 

- vanjski suradnici

 

 

 

 

 

 

- odgojitelji

 

 

 

 

- odgojitelji i ravnatelj

SURADNJA S RODITELJIMA

 

- rad na pripremi i vođenju roditeljskih sastanaka za roditelje novoprimljene djece, roditelje djece u redovnom progamu s pojačanim udjelom engleskog jezika

 

- roditelje djece koja odlaze na zimovanje odnosno ljetovanje

 

- upoznavanje roditelja o životu i radu djece u vrtiću

 

 

- svakodnevni susreti roditelja

 

 

 

 

- ravnatelj i stožer

 

 

 

 

 

 

- ravnatelj i odgojitelji

 

 

 

- roditelji

 

 

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

 

- razni oblici suradnje sa stručnim čimbenicima u svezi unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti

 

 

- suradnja na unapređivanju vođenja pedagoške dokumentacije

 

 

- suradnja sa MUP Zaprešić

- suradnja sa knjižnicom A. Kovačić

 

 

 

 

 

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAD ORGANA UPRAVLJANJA

 

- voditi brigu o radu Upravnog vijeća

 

- rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća

 

- rad na provedbi odluka organa upravljanja

 

- davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću

 

 

 

 

- članovi Upravnog vijeća

RAZVOJNA DJELATNOST

 

- zajedničko utvrđivanje bitnih zadaća na unapređivanju djelatnosti, kao i analizi i objedinjavanju rezultata praćenja i vrednovanja

 

- usklađivanje mišljenja pri utvrđivanju različitih programa i drugih aktivnosti u vrtiću u odnosu na njihovo okruženje

 

- praćenje potreba djece te usmjeravanje adekvatnih postupaka odgajatelja

 

- poticati razvojnu djelatnost na pravovremeno reagiranje i usmjeravanje u svim segmentima rada s djecom

 

- praćenje realizacije postavljenih zadaća

 

- sudjelovanje u odabiru i realizaciji tema na odg. vijeću i rad u radionicama

- razmjena mišljenja sa članovima razvojne djelatnosti o svim bitnim pitanjima u procesu rada

 

 

 

- odgojitelji i ravnatelj

 

 

 

 

- suradnici kraćih programa

 

 

 

 

- ravnatelj

 

 

 

- ravnatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

- svi djelatnici

 

 

POPIS LITERATURE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 1. “Odgajam li dobro svoje dijete?”,; G. B. Flander, A. Karlović
 2. “Potraga za blagom u našoj djeci:knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgojitelje.”; J. Prekop, G. Hutner
 3. “Dijete – istraživač i stvaralac”,; A. Došen Dobud
 4. “Metodika likovne culture djece rane i predškolske dobi”; Laura Herceg, Anita Rončević, Bogomil Karlavaris
 5. “Djeca otkrivaju tajne svijeta”, A. Došen Dobud
 6. “Ja hoću i mogu više”,; J. Cvetković Lay
 7. “Malo dijete-veliki istraživač”; A. Došen Dobud
 8. “Nove perspective izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima”; Vesna Bilić
 9. “Dijete i kriza”; Bujišić
 10. “Od poslušnosti do odgovornosti: kompentencija u pedagoškim odnosima”; J. Juul
 11. “Svako dijete može naučiti pravila”; Kast-Zahn
 12. “Znati reći “NE” mirne savijesti”,; J. Juul
 13. “Tajna sretne djece”,; S. Biddulph

GDPR

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

OPĆENITO

Dječji vrtić Točkica , kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke građana (ispitanika).
Odgovorni smo za adekvatnu zaštitu osobnih podataka te se u tom smislu pridržavamo svih propisa o obradi, zaštiti povjerljivosti, postupanju s osobnim podacima i čuvanju istih. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Posebno obazrivo postupamo s osobnim podacima djece, koja imaju posebnu zaštitu u pogledu podataka koje prikupljamo te dalje obrađujemo i pohranjujemo.

Ovim putem Vas informiramo o Vašim pravima koja imate kao ispitanici temeljem čl. 13. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kako bi bili upoznati o svrhama radi kojih upotrebljavamo Vaše osobne podatke, pravnoj osnovi za obradu, razdobljima pohrane i dr., a osobito o Vašim pravima koja imate kao ispitanik u vezi s obradom osobnih podataka.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca („ispitanik“) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i dr.).

Dječji vrtić Točkica  određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka, u kojem kontekstu se smatra voditeljem obrade. Voditelj obrade odgovoran je za obradu podataka koji se prikupljaju s točno određenom svrhom uz odgovarajući pravni temelj. Podaci o voditelju obrade i predstavniku voditelja obrade su sljedeći:

 

Voditelj obrade podataka:

 

DJEČJI VRTIĆ „TOČKICA “

ZAPREŠIĆ, J.Malekovića 22a

Predstavnik voditelja obrade:
Ravnateljica: Klara Čičak

DJEČJI VRTIĆ TOČKICA , OIB:  95179755385

telefon-mobitel: 091/5349473, e-mail: klara.cicak@gmail.com

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi i obavljanja poslova koje Dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti, koje djelatnosti Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javnu službu, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Statutom Dječjeg vrtića Točkica (objavljen na www.djecjivrtictockica.hr ) te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost te prava i obveze Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove.
Za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti, dužni smo prikupiti i podatke iz posebnih kategorija osobnih podataka (npr. podatke koji se odnose na zdravlje).

Obrada osobnih podataka nužna je za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i to:
- ostvarivanja redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
-ostvarivanja programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
- ostvarivanja programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
-ostvarivanja programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina;
-ostvarivanja programa predškole;
- ostvarivanja programa ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Obrada osobnih podataka nužna je i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Točkica  obavlja kao javne ovlasti i to:
-upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije;
-izdavanje potvrda i mišljenja;
-upisivanje podataka o Dječjem vrtiću Točkica u zajednički elektronički upisnik.

 

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

 

Vaše podatke obrađujemo zakonito, samo i u mjeri ako je:
-obrada nužna za izvršavanje ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili drugog ugovora (npr. Ugovora o radu i dr.) za obavljanje poslova iz djelatnosti Dječjeg vrtića Točkica u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
-obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Zaprešić, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
-ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
-obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika (osobito djece) ili druge fizičke osobe;
-obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Dječjeg vrtića Točkica kao javne ustanove;
-obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Dječjeg vrtića Točkica ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi i temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Ovdje posebno napominjemo da je naš legitimni interes zaštita osoba (osobito djece), kao i zaštita imovine. Stoga u pojedinim objektima Dječjeg vrtića Točkica imamo videonadzor. Prostori pod videonadzorom su kao takvi označeni posebnom oznakom. Također, u svrhu zaštite osoba (osobito djece) i imovine, možemo prikupljati osobne podatke osoba koje pristupaju našim objektima.

 

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA

 

Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše osobne podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nadležni Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo financija (Porezna uprava), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija, Državni zavod za statistiku.
Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.
Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza, kada je zakonom propisana obveza slanja takvih podataka.

 

NAČIN NA KOJI DJEČJI VRTIĆ TOČKICA  PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

 

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika, odnosno od nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, ukoliko je ispitanik dijete. U iznimnim situacijama osobne podatke prikupljamo od trećih osoba, ukoliko za to postoji pravna osnova.
Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran i o izvoru osobnih podataka te kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ.

Ukoliko odbijete dati pojedine osobne podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, odnosno podatke koji su nužni za poštovanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne ili zakonske obveze.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko smo zakonski obvezni čuvati određene podatke, odnosno koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Podatke pohranjujemo dok traje naša zakonska obveza ili ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. U slučaju pokretanja i vođenja sudskog ili drugog postupka, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka takvog postupka. Također, ako podnesete pritužbu ili prigovor na obavljenu uslugu ili obradu osobnih podataka, Vaše ćemo podatke čuvati do dovršetka postupka po pritužbi/prigovoru, sve u skladu s važećim propisima.
Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole pohranjujemo dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju, a najkasnije do opoziva privole.

 

PRAVA ISPITANIKA

 

Kao ispitanik imate sljedeća prava:
-pravo na pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za određivanje tog razdoblja;
-pravo na ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih osobnih podataka;
-pravo na brisanje osobnih podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
-pravo na ograničenje obrade podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Točkica čuvati određene podatke);
-pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade (ako je primjenjivo, odnosno ako je tehnički izvedivo);
-pravo uskrate privole, ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli;
-pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

Dječji vrtić Točkica  ne vrši automatizirano pojedinačno donošenje odluka niti izradu profila.

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva ili pritužbe u pisanom obliku službeniku za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka
Dječji vrtić Točkica

Josipa Malekovića 22a, 10290 Zaprešić
e-mail: klara.cicak@gmail.com

 

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti nadzornom tijelu:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr

 

DJEČJI VRTIĆ TOČKICA
Ravnateljica:
Klara Čičak

U Zaprešiću, 10.travnja 2019

 

UPIS DJECE u program

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020/2021.

Poštovani roditelji,

Od 01. lipnja 2019. godine započinjemo zaprimati zahtjeve za upis djece za pedagošku godinu 2020/2021.

Primamo djecu od godine dana starosti do polaska u školu.

Popis dokumentacije možete pogledati i preuzeti na dnu stranice.

Popunjene zahtjeve zajedno s traženom dokumentacijom možete predati u vrtiću u vremenu od 07:00-17:00 svakog radnog dana.

Upise vršimo tijekom cijele pedagoške godine do popunjenja kapaciteta.

 

Dodatne informacije možete dobiti:

- u prostorijama vrtića

- na mobitel: 091/534 94 73

- na e-mail: klara.cicak@gmail.com.

Popis dokumentacije možete pogledati i preuzeti OVDJE

 

Obavijesti roditeljima

Objava rezultata za pedagošku godinu 2024./2025. će biti od 4.lipnja 2024.

______________

Privatnost podataka

GDPR
Posjetite nas